Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Verplichtingen van de werkgever

1. Verplichtingen tegenover het ontslagen personeelslid

De werkgever overhandigt in de loop van de laatste werkdag aan het ontslagen personeelslid:

  • alle door de socialezekerheidswetgeving vereiste documenten;
  • een attest van ontslag;
  • een bericht over de te vervullen formaliteiten, zoals supra uiteengezet.

2. Verplichtingen tegenover de RSZ

Onmiddellijk na de beëindiging van de arbeidsverhouding meldt de werkgever de uitdiensttreding via Dimona en bezorgt hij de RSZ de nodige gegevens voor de berekening van de verschuldigde bijdragen. Deze gegevens zijn:

  • het baremieke loon waarop de betrokkene voor voltijdse prestaties recht zou gehad hebben voor de maand waarin de arbeidsverhouding ten einde liep, verhoogd met de premies, vergoedingen en toelagen die onder het begrip “voor de sociale zekerheid bijdrageplichtig loon” vallen;
  • het rijksregisternummer of bisnummer van de betrokken werknemer;
  • de geboortedatum van de betrokken werknemer;
  • de datum van indiensttreding en de ingangsdatum van zijn benoeming;
  • de datum van het ontslag van de betrokken werknemer.

Op basis van de gegevens die aan hem werden bezorgd, deelt de RSZ de werkgever het bedrag van de te storten bijdragen mede. De werkgever stort dan de aan de RSZ verschuldigde bijdragen zodra hij het bewijs kan leveren dat de betrokkene één van de hiervoor vermelde voorwaarden vervult.