Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De leerlingen – alternerend leren

Een leerling is een persoon die in het kader van een alternerende opleiding verbonden is met een werkgever door een overeenkomst die

 • geen arbeidsovereenkomst is;
 • geen omscholingsovereenkomst voor een gehandicapte jongere is.

Onder alternerende opleiding wordt verstaan elke situatie die beantwoordt aan alle volgende voorwaarden samen:

 • de opleiding leidt tot een beroepskwalificatie;
 • de opleiding bestaat uit een deel op de werkvloer en een deel in een onderwijs- of opleidingsinstelling; de twee delen vormen samen één enkel opleidingsplan, zijn op elkaar afgestemd en wisselen elkaar geregeld af;
 • het deel op de werkvloer voorziet op jaarbasis een gemiddelde arbeidsduur van minstens 20 uren per week;
 • het deel in de onderwijs- of opleidingsinstelling omvat op jaarbasis:
  • minstens 240 lesuren voor de jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht
  • minstens 150 lesuren voor de jongeren die niet onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht waarbij
   • het aantal uren berekend kan worden naar rato van de totale duur van de opleiding;
   • de lesuren waarvoor de leerling eventueel een vrijstelling geniet, opgenomen worden in het pakket van 240 of 150 lesuren;
 • de twee delen van de opleiding worden geregeld door één overeenkomst tussen de werkgever en de leerling; de opleiding kan uitgevoerd worden door meerdere opeenvolgende overeenkomsten op voorwaarde dat
  • de leerling het minimale aantal opleidingsuren in de onderwijs- of opleidingsinstelling volgt;
  • een operator het volledige traject garandeert en controleert;
 • de overeenkomst voorziet in de toekenning aan de leerling van een financiële bezoldiging die beschouwd wordt als loon.

Elke persoon met een leer-, stage- of ervaringsovereenkomst die beantwoordt aan de voorwaarden, wordt beschouwd als een leerling, en wordt voor de sociale zekerheid gelijkgesteld met een werknemer. Een leerling wordt in Dimona aangegeven met het type OTH (Others) en wordt in de DmfAPPL vermeld.

Elke persoon met een leer-, stage- of ervaringsovereenkomst die niet beantwoordt aan deze voorwaarden, wordt niet beschouwd als een leerling en wordt niet gelijkgesteld met een werknemer voor de toepassing van de sociale zekerheid. Hij moet in functie van de verplichtingen voor sociale documenten met het type DWD (Dimona without Dmfa) aangegeven worden in Dimona, maar wordt op de DmfAPPL niet vermeld.   

Tot 31 december van het jaar waarin hij 18 jaar wordt, is een leerling volledig vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, met uitzondering van

 • een basiswerkgeversbijdrage van 0,05%
 • een werkgeversbijdrage van 0,01% voor de financiering van het Asbestfonds
 • een werkgeversbijdrage van 0,17% voor de sector beroepsziekten.

Genieten van de (quasi-)vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen tot 31 december van het jaar waarin zij 18 jaar worden:

 • de jongeren met een erkende stageovereenkomst in het kader van de vorming tot ondernemingshoofd;
 • de jongeren die worden tewerkgesteld met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing die door de Gemeenschappen en Gewesten werd erkend in het kader van secundair onderwijs met beperkt leerplan;
 • de jongeren die met een beroepsinlevingsovereenkomst in het kader van hun opleiding bepaalde kennis of vaardigheden verwerven bij een werkgever door het uitvoeren van arbeidsprestaties;
 • de overeenkomst ‘contrat en formation en alternance’ (Wallonië en Brussel, Franse Gemeenschap);

 • de “overeenkomst van alternerende opleiding” (Vlaanderen en Brussel, Vlaamse Gemeenschap).

Na het vierde kwartaal van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt, wordt de leerling onderworpen aan het geheel van de socialezekerheidsregelingen en zijn de volledige socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

In de DmfAPPL moet voor een leerling een waarde in de zone “type leerling” op het niveau van de tewerkstellingslijn ingevuld worden.

Voor de leer-, stage- of ervaringsovereenkomsten die in werking traden vóór 1-7-2015, geldt een overgangsmaatregel. De personen blijven onderworpen aan de sociale zekerheid tot het einde van de overeenkomst, en de overeenkomsten worden niet getoetst aan de zes criteria.