De derden-gebruikers

De OCMW’s die gerechtigden op een leefloon of op financiële maatschappelijke dienstverlening met een arbeidsovereenkomst in dienst hebben genomen in het kader van artikel 60, §7 kunnen deze ter beschikking stellen van de volgende derden-gebruikers:

  • een gemeente (deze waartoe het OCMW behoort of een andere);
  • een VZW of een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel;
  • een ander OCMW;
  • een vennootschap met een sociaal oogmerk;
  • een OCMW-vereniging;
  • een openbaar ziekenhuis;
  • een andere partner (bv. privé-onderneming) die met het OCMW een overeenkomst heeft gesloten.

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten schriftelijk worden vastgesteld en ondertekend door het OCMW, de gebruiker en de werknemer. Het document moet opgemaakt zijn vóór het begin van de terbeschikkingstelling en ter kennisgeving worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het OCMW blijft altijd de juridische werkgever van de werknemer die ter beschikking van een derde-gebruiker gesteld werd.