Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Modaliteiten: de werkkaart

Een werkgever kan slechts genieten van een doelgroepvermindering jonge werknemer, indien de jongere in dienst genomen wordt tijdens de geldigheidsduur van een werkkaart en indien de werkkaart vermeldt dat de jongere, erg laaggeschoold, laaggeschoold of middengeschoold is.

De werkkaart attesteert dat de jongere voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering jonge werknemer.

De werkkaart vermeldt de naam, voornaam en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de jongere, alsook de begin- en einddatum van de geldigheid van de werkkaart en de datum waarop de aanvraag van de werkkaart werd ingediend.

Desgevallend attesteert ze of de jongere een persoon van buitenlandse afkomst of een persoon met een handicap is.

De aanvraag tot attestatie door middel van de werkkaart wordt onontvankelijk verklaard, wanneer de aanvraag gebeurt vóór 1 januari van het jaar waarin de jongere negentien jaar wordt of op een ogenblik waarop de jongere nog studies met een onvolledig leerplan volgt in het dagonderwijs.

Wanneer de tewerkstelling van de jongere aanving vóór 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt en vanaf deze datum wordt verder gezet, kan enkel de werkgever een werkkaart vragen die betrekking heeft op de attestering van de betrokken nieuwe werknemer. De aanvraag wordt enkel aanvaard indien zij individueel wordt opgesteld en de identiteit van de werkgever vermeldt, evenals de identiteit van de werknemer, zijn woonplaats en identificatienummer van de sociale zekerheid en de datum van indienstneming.

De aanvraag van de werkkaart moet ten laatste op 31 januari van het jaar waarin de nieuwe werknemer 19 jaar wordt bij het bevoegd werkloosheidsbureau ingediend worden.

Wanneer de aanvraag van de werkkaart wordt ingediend buiten de voorziene termijnen, dan wordt de periode gedurende dewelke de doelgroepvermindering jonge werknemer kan worden toegekend, verminderd met een periode die aanvangt op de dag van de indienstneming en die eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de datum gesitueerd is van de laattijdige indiening van de werkkaart.

Voor de toekenning van de doelgroepvermindering wordt de jongere die op het moment van de aanvraag van de werkkaart voldoet aan de voorwaarden, gelijkgesteld aan een jongere die voldoet aan deze voorwaarden op het moment van de indienstneming.

De bevoegdheid voor het afleveren van een werkkaart werd ingevolge de zesde staatshervorming overgedragen van de RVA naar de Gewesten. 

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 januari 2016 levert de FOREM in de plaats van de RVA de werkkaarten af voor jongeren uit het Waals Gewest (met uitzondering van de gemeenten behorende tot de Duitstalige Gemeenschap).

Vanaf 1 juli 2017 tot uiterlijk 31 december 2017 levert de FOREM enkel nog kaarten af voor jongeren die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 1 juli 2016 levert Actiris geen de werkkaarten meer af voor jongeren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 juli 2016 levert de RVA geen werkkaarten meer af voor een tewerkstelling in Vlaanderen.