Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Solidariteitsbijdrage voor nalatigheid van de dimona-aangifte

De vaststelling van het niet respecteren van de DIMONA-verplichting door een controleur, een sociaal inspecteur of een officier van de gerechtelijke politie, heeft tot gevolg dat de werkgever een solidariteitsbijdrage moet betalen.

Betrokken werkgevers

Elke werkgever die verplicht, voor de aanwerving van één of meerdere werknemers, een Dimona IN moet verrichten, is beoogd. Algemeen kan men stellen dat dit het geval is voor alle werknemers voor wie sociale documenten moeten worden bijgehouden.

Betrokken werknemers

De bijdrage is verschuldigd voor alle werknemers die in de DmfA moeten worden gemeld, maar voor wie de Dimona-aangifte niet is ingediend.

Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van de solidariteitsbijdrage is berekend op een forfaitaire basis en is gelijk aan 3 maal de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar kan niet minder dan 2.500,00 EUR bedragen. Dit minimumbedrag volgt de evolutie van de gezondheidsindex. Voor 2017 bedraagt het minimumbedrag 2.816,24 EUR.

Het bekomen bedrag wordt vervolgens verminderd:

  • met het totaal aan verschuldigde bijdragen, verminderd met de bijdrageverminderingen, voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer zijn aangegeven. Het betreft naast de gewone bijdragen, de driemaandelijkse en jaarlijkse bijdragen voor de financiering van de jaarlijkse vakantie voor arbeiders, de loonmatigingsbijdrage, de bijdragen voor de Fondsen voor bestaanszekerheid, ...)
  • in verhouding met deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen en hiervoor de nodige bewijzen levert.

Het definitieve bedrag wordt door de RSZ bevestigd door middel van een wijziging gekoppeld aan het kwartaal waarin de prestaties van de werknemer werden vastgesteld.

Te vervullen formaliteiten

Er zijn geen formaliteiten voor de werkgever. Het te betalen bedrag zal per aangetekende brief worden meegedeeld.

Bijkomende informatie 1

Bijikomende informatie DmfAPPL - bijdrage voor laattijdige Dimona

Deze bijdrage wordt gewoonlijk ook “bijdrage artikel 22quater” genoemd.

In DMFA wordt de bijdrage voor nalatigheid van de Dimona-aangifte enkel aangegeven door de RSZ die een notificatie van wijziging verstuurt en een apart bericht van wijziging der bijdragen opstelt met enkel de wijzigingen betreffende artikel 22quater van de wet van 27 juni 1969.

Deze bijdrage verschijnt per werknemerslijn in blok 90001 “Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn” met werknemerskengetal bijdragen 863 en type 0.
Alleen het bedrag van de verschuldigde bijdrage wordt vermeld.