Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De tewerkstelling van een personeelslid in het buitenland

Het Belgische socialezekerheidsstelsel is van toepassing op een werknemer die tewerkgesteld wordt op het Belgisch grondgebied, en van wie de werkgever in België gevestigd is.

De Verordening EG 883/2004 bepaalt de toepasselijke socialezekerheidswetgeving voor de onderdanen van de landen van de Europese Unie die hun beroepsactiviteit uitvoeren op het grondgebied van één of meerdere landen van de Europese Unie.

De ambtenaar van een Belgisch provinciaal of plaatselijk bestuur die tegelijkertijd als werknemer en/of als zelfstandige op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie (bijvoorbeeld Frankrijk of Nederland) werkzaam is, valt voor de totaliteit van zijn prestaties onder de Belgische socialezekerheidswetgeving.

Een personeelslid van een Belgisch provinciaal of plaatselijk bestuur dat tijdelijk gedetacheerd wordt naar een land van de Europese Unie, blijft onderworpen aan de Belgische socialezekerheidswetgeving als

  • de band van ondergeschiktheid blijft bestaan gedurende de periode van detachering;
  • de tewerkstelling in het andere land beperkt is tot maximum 24 maanden;
  • de werknemer een welomschreven taak uitvoert voor rekening van het bestuur;
  • de werknemer geen vervanger is van een andere gedetacheerde werknemer.

Voorafgaand aan de tijdelijke detachering moet de werkgever een formulier A1 invullen, door de RSZ laten homologeren en aan de werknemer bezorgen. Met het formulier A1 bevestigt de RSZ dat de gedetacheerde gedurende zijn periode van tewerkstelling in het buitenland onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid.

Omwille van zuiver technische redenen kunnen de provinciale en de plaatselijke besturen het formulier voor de detachering van werknemers naar het buitenland niet invullen via de portaalsite. Zij moeten hun aanvraag richten tot de dienst "controle publieke sector" van de RSZ (e-mail adres K12@rsz.fgov.be) en hun dossierbeheerder zal hen dit formulier en desgewenst andere bijkomende informatie die zij nodig zouden hebben, bezorgen.