Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Algemeenheden

Wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te genieten of teneinde de werkervaring te bevorderen, kunnen de OCMW’s in toepassing van artikel 60, §7 van de organieke OCMW-wet van 8-7-1976 de gerechtigden op een leefloon en/of de gerechtigden op financiële maatschappelijke dienstverlening tewerkstellen met een ar-beidsovereenkomst. De periode van tewerkstelling in toepassing van artikel 60, §7 is beperkt tot de periode die nodig is om de tewerkgestelde persoon recht op de volledige sociale uitkeringen te verlenen.

De OCMW’s ontvangen een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en genieten een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen van sociale zekerheid voor deze werknemers. De door deze vrijstelling vrijgekomen financiële middelen dienen door de OCMW’s aangewend te worden voor het voeren van een tewerkstellingsbeleid en voor het organiseren van begeleiding en vorming die openstaan voor artikel-60’ers.