Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vlaamse doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jonge werknemers

De Vlaamse doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jonge werknemers wordt toegekend voor een jongere die minstens voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De jonge werknemer is op de dag van de indienstneming laaggeschoold of middengeschoold en heeft op de laatste dag van het kwartaal de leeftijd van 25 jaar niet  bereikt.
  • De jonge werknemer is niet meer leerplichtig en behaalt binnen het kwartaal na zijn aanwerving geen diploma of graad waardoor hij hooggeschoold wordt.
  • Het refertekwartaalloon dat een werknemer zou verdienen indien hij gedurende het kwartaal voltijds werkte en volledige prestaties leverde, bedraagt minder dan
    • 7.500 EUR gedurende het kwartaal van indienstneming en drie daaropvolgende kwartalen;
    • 8.100 EUR gedurende de vier daaropvolgende kwartalen.

De doelgroepvermindering geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Vlaanderen.

De forfaitaire doelgroepvermindering voor een laaggeschoolde jongere die voldoet aan de voorwaarden, is gelijk aan 1.150 EUR per kwartaal gedurende het kwartaal van indienstneming en de zeven daaropvolgende kwartalen.

De forfaitaire doelgroepvermindering voor een middengeschoolde jongere die voldoet aan de voorwaarden, is gelijk aan 1.000 EUR per kwartaal gedurende het kwartaal van indienstneming en de zeven daaropvolgende kwartalen.

Een jongere is laaggeschoold als hij geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onder-wijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift heeft.

Een jongere is middengeschoold als hij hoogstens een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift heeft.Wanneer de jongere in het kwartaal van de indiensttreding of in het daaropvolgende kwartaal een diploma Hoger Onderwijs behaalt, komt hij niet in aanmerking. Wanneer voorzien is dat de jongere binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van zijn indiensttreding een diploma Hoger Onderwijs behaalt, komt hij niet in aanmerking. De VDAB attesteert en bepaalt wie in aanmerking komt. Via een elektronische flux geeft de VDAB het studieniveau door aan de RSZ.

De werkgever kan de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers slechts genieten als de jongere vóór de indiensttreding zijn scholingsgraad geregistreerd heeft in het elektronisch dossier “Mijn Loopbaan” (portfolio) bij de VDAB. Wanneer de jongere zijn elektronisch dossier aanmaakt na het kwartaal van de indiensttreding wordt de duur van de doelgroepvermindering verminderd met de periode vanaf de dag van de indienstneming tot de laatste dag van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal van de aanmaak van het dossier.

Als een bestuur een jongere opnieuw in dienst neemt binnen een periode van vier kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst worden de tewerkstellingen als één tewerkstelling beschouwd. De periode tussen de arbeidsovereenkomsten verlengt de periode met het recht op de doelgroepvermindering niet. Als de periode meer dan vier kwartalen bedraagt en de jongere nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, dan begint een nieuwe periode met recht op de doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren.

Bijkomende informatie vindt U op de website van Vlaanderen (departement Werk en Sociale Economie).