Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Tussenkomst van de werkgever in de aanschaffing door de werknemer van een persoonlijke computer

De tussenkomst van de werkgever aan de werknemer die een persoonlijke computer (PC) aanschaft wordt ten belope van maximaal 60% van de aankoopprijs (exclusief BTW) uitgesloten uit het loonbegrip.

De aanschaf van een PC mag gepaard gaan met de aankoop van randapparatuur, een printer, internetaansluiting, een internetabonnement en in het kader van de bedrijfsvoering nuttige software. De tegemoetkoming van de werkgever is vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdragen op het moment dat de volgende voorwaarden in acht zijn genomen:

 • De tegemoetkoming ten voordele van de werknemer bedraagt maximaal 1.250 EUR (niet geïndexeerd) per aanbod.
 • De vrijstelling van de werkgeverstussenkomst wordt slechts toegestaan indien de aankoop door de werknemer is gebeurd in het kader van een door de werkgever georganiseerd plan. De werkgever mag hierbij zelf nooit eigenaar zijn geweest van de verschillende computerelementen.
 • Het aanbod van de werkgever om tussen te komen in de aankoopprijs van de PC en aanbehoren moet worden opgenomen in het PC-privé-plan.
 • Het PC-privé-plan moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Het plan geeft een beschrijving van het geheel van de PC met inbegrip van de randapparatuur, de printer, de internetaansluiting en het internetabonnement, alsook van de voor de bedrijfsvoering dienstige software.
  • Het plan bepaalt dat de werknemer ofwel het geheel ofwel een gedeelte van het beschreven materieel zelf mag kiezen (met een minimum van twee onderdelen).
  • De tussenkomst van de werkgever wordt per onderdeel van het aanbod opgegeven.
  • De tussenkomst geschiedt enkel bij aankoop van materieel in nieuwe staat.
  • De werknemer overhandigt aan de werkgever een eensluidend verklaard afschrift van de aankoopfactuur of van het aankoopbewijs. Dit afschrift staat op naam van de werknemer.
  • De voorwaarden die in het PC-privé-plan zijn opgenomen, zijn identiek voor alle werknemers.
  • Slechts in de loop van het derde jaar volgend op het jaar van aanschaf mag de werknemer opnieuw ingaan op een aanbod van de werkgever.

Bij overschrijding van de tussenkomst van 60% in de aankoopprijs of van het jaarlijks maximaal vrijgesteld bedrag wordt het surplus beschouwd als loon.

In afwachting van het afstemmen van de sociale wetgeving op de fiscale regeling aanvaardt de RSZ dat, indien de werkgever zich bij de uitvoering van een PC-privé-plan schikt naar de aangepaste regels van de FOD Financiën (WIB 1992, artikel 38, 17°), er geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De tussenkomst van de werkgever in de aankoopprijs van een PC wordt fiscaal vrijgesteld voor maximaal 860 EUR (geïndexeerd bedrag – inkomstenjaar 2017) voor zover het bruto belastbaar loon van de werknemer niet meer bedraagt dan 33.820 EUR (geïndexeerd bedrag – inkomstensjaar 2017).