Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen

Een jonge werknemer komt in aanmerking voor een doelgroepvermindering voor jonge werknemers als hij tegelijkertijd voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 • de jongere is op de dag van de indienstneming minder dan 26 jaar;
 • de jongere is erg laaggeschoold, laaggeschoold of middengeschoold
 • het refertekwartaalloon van de jongere is maximaal 9.000 EUR.

De werkgever kan van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers in een bepaald kwartaal enkel genieten indien hij gedurende dit kwartaal voldoet aan zijn wettelijke verplichting om jongeren in dienst te nemen in een startbaan. Voor provinciale en plaatselijke besturen, houdt dit de verplichting in om jongeren aan te werven met een startbaan ten belope van 1,5% van hun personeelsbestand in het tweede kwartaal van het voorgaande kalenderjaar.

De doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt slechts toegekend indien de jonge werknemer correct aangeduid wordt op de socialezekerheidsaangifte van het kwartaal en indien de werkkaart attesteert dat de jonge werknemer tijdens dit kwartaal in aanmerking komt voor de gevraagde doelgroepvermindering.

Als de jongere na 31-12-2012 in dienst genomen werd, dan eindigt de doelgroepvermindering na een periode die verschilt naargelang van de geschooldheid van de jonge werknemer en uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de jongere zesentwintig wordt.

Als de jongere vóór 1-1-2013 in dienst genomen werd, dan eindigt de doelgroepvermindering voor jonge werknemers op de laatste dag van het kwartaal waarin de jongere zesentwintig wordt.


Vlaanderen:

Vanaf 1 juli 2016 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering jonge werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering jonge werknemers - Vlaanderen'. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de jongeren die vóór die datum reeds indienst zijn.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering jonge werknemers' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, van de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 30 juni 2020.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Brussel niet langer de 'doelgroepvermindering jonge werknemers' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 oktober 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, van de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 31 december 2018.

1. Vermindering voor laaggeschoolde jongeren

De doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt vooreerst toegekend voor laaggeschoolde jongeren. Dit zijn jongeren die geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs bezitten.

Indien de jongere in dienst genomen werd na 31-12-2012, wordt aan de werkgever een doelgroepvermindering voor jonge werknemers toegekend van:

 • 1.500 EUR voor het kwartaal van de indienstneming en de 7 daarop volgende kwartalen;
 • 400 EUR voor de 4 daarop volgende kwartalen dat de jongere tewerkgesteld wordt.

Indien de jongere in dienst genomen werd vóór 1-1-2013, wordt een doelgroepvermindering voor jonge werknemers toegekend van:

 • 1.000 EUR voor het kwartaal van de indienstneming en de 7 daarop volgende kwartalen;
 • 400 EUR voor de resterende kwartalen dat de jongere tewerkgesteld wordt.

Als dag van indienstneming wordt beschouwd, 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, indien hij reeds vóór deze datum in dienst was bij dezelfde werkgever. 

2. Vermindering voor erg laaggeschoolde jongeren en laaggeschoolde jongeren die van buitenlandse afkomst of gehandicapt zijn

De doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt eveneens toegekend voor:

 • de erg laaggeschoolde jongeren
 • de laaggeschoolde jongeren die
  • ofwel van buitenlandse afkomst zijn;
  • ofwel gehandicapt zijn.

Met “erg laag geschoolde jongere” wordt bedoeld een jongere die geen getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of van het lager secundair onderwijs bezit.

Indien de jongere in dienst genomen werd na 31-12-2012, geniet de werkgever die een laaggeschoolde jongere die van buitenlandse afkomst of gehandicapt is, of een erg laag geschoolde jongere in dienst neemt, van een doelgroepvermindering voor jonge werknemers van:

 • 1.500 EUR voor het kwartaal van indienstneming en de 11 volgende kwartalen;
 • 400 EUR voor de vier daaropvolgende kwartalen.

Indien de jongere in dienst genomen werd vóór 1-1-2013, wordt een doelgr oepvermindering voor jonge werknemers toegekend van:

 • 1.000 EUR voor het kwartaal van indienstneming en de 15 volgende kwartalen;
 • 400 EUR voor de resterende kwartalen dat de jongere tewerkgesteld wordt.

Als dag van indienstneming wordt beschouwd, 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, indien hij reeds vóór deze datum in dienst was bij dezelfde werkgever.

3. Vermindering voor middengeschoolde jongeren

Een doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt toegekend voor de middengeschoolde jongeren die in dienst genomen zijn na 31-12-2012.

Met "middengeschoolde jongere" wordt bedoeld de jongere die hoogstens een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs bezit.

Een werkgever ontvangt de doelgroepvermindering voor jonge werknemers enkel als de middengeschoolde jongere:

 • werkzoekende is op de dag van indienstneming;
 • werkzoekende geweest is gedurende minstens 156 dagen, gerekend in het zesdagenstelsel, in de maand van indienstneming en de 9 kalendermaanden voorafgaand aan de dag van indienstneming.

Deze twee voorwaarden zijn niet vereist voor de middengeschoolde jongeren die mindervalide zijn.

De werkgever geniet voor de middengeschoolde jongeren een doelgroepvermindering voor jonge werknemers van

 • 1.000 EUR in het kwartaal van indienstneming en de 3 daaropvolgende kwartalen;
 • 400 EUR voor de 8 daarop volgende kwartalen dat de jongere tewerkgesteld wordt.

Als dag van indienstneming wordt beschouwd, 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, indien hij reeds vóór deze datum in dienst was bij dezelfde werkgever.