Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De vrijwillige brandweerlieden

Het operationeel personeel van een hulpverleningszone bestaat uit
 • de beroepsbrandweermannen;
 • de vrijwillige brandweermannen;
 • de beroepsambulanciers die geen brandweerman zijn;
 • de vrijwillige ambulanciers die geen brandweerman zijn.

Een vrijwillige brandweerman is een personeelslid van de zone voor wie de functie in de zone geen hoofdactiviteit uitmaakt.

Voor de vrijwillige brandweermannen is een bijzondere regeling inzake de onderwerping aan socialezekerheidsbijdragen uitgewerkt.in artikel 17quater van het Koninklijk Besluit van 28-11-1969 tot uitvoering van de socialezekerheidswet van 27-6-1969.

De vergoedingen, toegekend aan de vrijwillige brandweerlieden, zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover deze het bedrag van 785,95 EUR per kwartaal niet overschrijden. Het bedrag van 785,95 EUR volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en is daartoe gekoppeld aan spilindex 103,14 op 1-1-2000.

Niettegenstaande de tekst van artikel 17quater dienaangaande niets bepaalt, heeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken beslist dat het onderscheid dat in de administratieve praktijk vóór 1-1-1991 werd gemaakt tussen enerzijds de vergoedingen voor regelmatige prestaties (steeds onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen) en anderzijds de vergoedingen voor uitzonderlijke prestaties (steeds vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen) behouden blijft voor de toepassing van artikel 17quater.

Het voorgaande impliceert dat de vergoedingen die worden toegekend aan de vrijwillige brandweerlieden voor uitzonderlijke prestaties – dit zijn de prestaties voor dewelke de vrijwillige brandweerlieden onverwacht worden opgeroepen, in het bijzonder de bestrijding van branden en het beantwoorden van hulpoproepen in het geval van rampen of in het kader van de dienst 100 –  steeds vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen, ongeacht de hoogte van het bedrag. 

De vergoedingen die aan de vrijwillige brandweerlieden worden toegekend voor de regelmatige prestaties, zijn vanaf het derde kwartaal van 2017 niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen voor zover zij het geïndexeerd bedrag van 1.078,95 EUR per kwartaal niet overschrijden. Ingeval deze drempel wordt overschreden, zijn er persoonlijke en patronale bijdragen verschuldigd op het totale bedrag van de betaalde vergoedingen en niet alleen op het gedeelte boven het drempelbedrag.

Voorgaande kwartalen

977,25 EUR van het vierde kwartaal van 2010 tot het tweede kwartaal van 2011;

996,74 EUR van het derde kwartaal van 2011 tot het eerste kwartaal van 2012;

1.016,70 EUR van het tweede kwartaal van 2012 tot het vierde kwartaal van 2012;

1.037,06 EUR van het eerste kwartaal van 2013 tot het tweede kwartaal van 2016;

1.057,81 EUR van het derde kwartaal van 2016 tot het tweede kwartaal van 2017.


Iedere prestatie van een vrijwillig brandweerman die geen dringend en onvoorspelbaar karakter heeft, wordt beschouwd als een regelmatige prestatie. Het betreft onder meer volgende taken of opdrachten waarmee de vrijwillige brandweerlieden belast kunnen worden:
 • de oefeningen en de opleidingscursussen;
 • de wachtdiensten in kazerne of ten huize behalve uitzonderlijke en niet te voorziene versterkingen;
 • de vergoeding of het contingent aan uren voorzien voor:
  • de officier-dienstchef;
  • de administratieve taken;
  • het onderhoud van de voertuigen;
  • het onderhoud van het materieel.

Een vrijwillige brandweerman kan in dezelfde hulpverleningszone kan niet tegelijkertijd beroepsbrandweerman en vrijwillige brandweerman zijn. Als de RSZ de cumulatie vaststelt, worden alle bezoldigingen van de brandweerman onderwerpen aan socialezekerheidsbijdragen uit hoofde van zijn beroepsactiviteit.

Opmerking:

De vergoedingen aan een vrijwillige ambulancier die geen brandweerman is, zijn onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De vrijwillige ambulanciers die geen brevet van brandweerman hebben, zijn voor alle prestaties in het kader van de dienst 100, inclusief de interventies met een ziekenwagen naar aanleiding van een noodoproep of een brandmelding, onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.