Niet-toepassing van de sancties

De RSZ kan volledig afzien van de toepassing van de bijdrageopslagen en/of de verwijlinteresten wanneer tegelijkertijd de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Het verschuldigd bedrag wordt betaald vóór het einde van het kwartaal volgend op dat waarop het betrekking heeft of vóór het einde van de tweede maand volgend op de vervaldatum van de factuur als het een regularisatie betreft..
  • Het bestuur heeft de betalingen tijdig verricht tijdens de twaalf voorafgaande maanden.
  • De niet-betaling binnen de vastgestelde termijnen heeft de regelmatige financiering van de socialezekerheidsregeling niet geschaad.

De RSZ mag eveneens afzien van de toepassing van de sanctie als het bestuur aantoont dat het, wegens behoorlijk bewezen overmacht, onmogelijk zijn verplichtingen binnen de gestelde termijn heeft kunnen nakomen. De sanctie wordt dan verminderd met 100%.

De RSZ kan gedeeltelijk afzien van de toepassing van de bijdrageopslagen en/of de verwijlinteresten wanneer tegelijkertijd de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Het verschuldigd bedrag wordt betaald binnen de dertig dagen volgend op de vervaldag, vermeld op de factuur.
  • Het bestuur heeft
    • ofwel bewezen dat de niet-betaling binnen de gestelde termijnen te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden. Dan worden de bijdrageopslagen met ten hoogste 50% en de verwijlintresten met ten hoogste 25% verminderd.
    • ofwel een machtiging tot maandelijkse automatische afhouding ingediend als het niet onder de regeling van de automatische afhouding viel, en verandert niet van regeling gedurende 12 maanden. Dan worden de bijdrageopslagen met ten hoogste 50% en de verwijlintresten met ten hoogste 25% verminderd.
  • De niet-betaling binnen de vastgestelde termijnen heeft de regelmatige financiering van de socialezekerheidsregeling niet geschaad.

Een bestuur kan bij de Raad van State beroep aantekenen tegen de niet vrijstelling van de sancties door de RSZ binnen een termijn van zestig (kalender)dagen, in-gaand op de dag van de kennisname van de bestreden beslissing.