Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering voor jonge werknemers - minderjarigen

De minderjarige jongeren die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden, zijn onttrokken aan de regeling van de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers tot en met 31-12 van het kalenderjaar waarin zij 18 jaar worden. Vanaf het daarop volgende jaar (= kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 19 jaar bereiken) zijn de jongeren onderworpen aan het geheel van de socialezekerheidsregelingen.

Een doelgroepvermindering van 1.000 EUR wordt toegekend aan de werkgever die een minderjarige tewerkstelt. De bijdragevermindering wordt toegekend voor elke jongere die de werkgever in dienst neemt tot en met het vierde kwartaal van het kalenderjaar dat hij/zij 18 jaar wordt. De doelgroepvermindering wordt verleend ongeacht of de jongere wel of niet met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld wordt.

Een werkkaart is niet vereist voor de jongere die in de loop van het kalenderjaar nog geen 19 jaar wordt. De werkgever moet ten laatste op 31-1 van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, een werkkaart aanvragen bij de bevoegde instelling om vanaf het eerste kwartaal van het jaar dat de jongere 19 jaar wordt, te kunnen genieten van de doelgroepvermindering jonge werknemer.

In het Vlaamse Gewest is de doelgroepvermindering voor minderjarigen afgeschaft.
Een overgangsmaatregel is tot 31-12-2018 voorzien voor de minderjarige die uiterlijk op 30-6-2016 in dienst getreden is en voor wie het bestuur op 30-6-2016 van de (federale ingevoerde) doelgroepvermindering voor minderjarigen genoot. De werkgever blijft  van de (federale ingevoerde) doelgroepvermindering voor minderjarigen genieten uiterlijk tot en met het vierde kwartaal van 2018.
De jongere die op 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt, in dienst blijft van de werkgever, heeft recht op de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers als hij voldoet aan alle voorwaarden van deze laatste doelgroepvermindering.