Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Gevolgen van het ontbreken van een aangifte of van een laattijdige, onvolledige of onjuiste aangifte

Ambtshalve vaststelling van de verschuldigde bijdragen

In geval dat er geen aangifte werd ingediend binnen de vereiste termijnen of in geval van een onvolledige of een onjuiste aangifte, stelt de RSZ ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen vast op basis van alle elementen die de RSZ reeds in zijn bezit heeft of op basis van de bijkomende inlichtingen die op verzoek van de RSZ door het bestuur zijn verstrekt.

De RSZ mag de door het bestuur verschuldigde bijdragen ook ramen op het laatste bedrag dat werd aangegeven. Het eventuele verschil tussen de werkelijk verschuldigde en de geraamde bedragen, zal dan binnen de maand na ontvangst van de aangifte teruggestort worden. Van het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering wordt het bestuur bij aangetekende brief in kennis gesteld.

In voorkomend geval stellen de ambtenaren van de Inspectie de ontbrekende aangifte(n) op en dit op kosten van het bestuur dat in gebreke is gebleven.

Bij ambtshalve opmaak van een ontbrekende, een onvolledige of een onjuiste aangifte wordt een sanctie aangerekend van 50 EUR vermeerderd met 4 EUR per ontbrekende tewerkstellingslijn of per tewerkstellingslijn met wijziging van de loongegevens.