Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering voor mentors

Om recht te hebben op een doelgroepvermindering voor mentors moet een werkgever een verbintenis aangaan om stages of opleiding te organiseren en één of meerdere mentors belasten met de uitvoering en de opvolging van deze stages of de opleiding.

Een mentor is een werknemer die de opvolging verzekert van stages of die instaat voor de opleiding van:

 • de leerlingen of leraars uit het voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs of het deeltijds onderwijs;
 • de werkzoekenden jonger dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen;
 • de cursisten jonger dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs;
 • de cursisten jonger dan 26 jaar die een door de bevoegde Gemeenschap erkende opleiding volgen.

Een werknemer wordt slechts beschouwd als mentor indien

 • hij minstens vijf jaar beroepservaring heeft in het beroep dat aangeleerd wordt in de stage of de opleiding;
 • hij een getuigschrift bezit waaruit blijkt dat hij een mentoropleiding met succes gevolgd heeft of geslaagd is in een beoordeling ter validatie van zijn competenties als mentor.

De verbintenis van de werkgever om stages of opleiding te organiseren, wordt door de RSZ vastgesteld op basis van de aangifte van de stagiairs, cursisten, leerlingen... in Dimona of in de DmfAPPL.

Een werkgever kan slechts genieten van een doelgroepvermindering voor mentors voor zover hij aan de dienst Mentorkorting van het Vlaams Departement “Werk en Sociale Economie” of de directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie van “Brussel - Economie en Werkgelegenheid” de volgende stukken bezorgt:

 • een lijst van de tewerkgestelde mentors;
 • voor elke mentor, het bewijs van de minimaal vereiste praktijkervaring;
 • voor elke mentor, een kopie van het getuigschrift van de gevolgde mentoropleiding.

De stukken moeten bij de bevoegde Gewestelijke Dienst toekomen uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de doelgroepvermindering gevraagd wordt. Als de termijn overschreden wordt, dan wordt de doelgroepvermindering slechts toegekend vanaf het kwartaal waarin deze voorwaarde vervuld wordt.

Het bedrag van de doelgroepvermindering is gelijk aan 800 EUR per kwartaal en wordt toegekend gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst of maximaal vier kwartalen.

In een bepaald kwartaal kan de werkgever de doelgroepvermindering voor mentors genieten voor een aantal mentors dat gelijk is aan één vijfde van het aantal personen waarvan de stage of opleiding begint, loopt of eindigt in dat kwartaal. De afronding van deze deling gebeurt naar de hogere eenheid.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap)

De doelgroepvermindering voor mentoren werd zonder overgangsmaatregelen afgeschaft in het Waals Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap).

Duitstalige Gemeenschap

De doelgroepvermindering voor mentoren werd aangepast voor de werkgevers met een vestigingseenheid in de regio van de Duitstalige Gemeenschap, De doelgroepvermindering wordt bij een plaatselijk bestuur enkel toegekend voor de mentoren die de opleiding verzekeren van stages of instaan voor de opleiding in het kader van:

 • een leerovereenkomst met het oog op de voorbereiding van de inschakeling van personen met een handicap;
 • een beroepsinlevingsovereenkomst.

Op volgende adressen kan u terecht voor meer informatie en/of om de nodige documenten naar toe te sturen:

Vlaanderen:

Departement Werk en Sociale Economie
Mentorkorting
Koning Albert II laan 35 bus 20 1030 Brussel
02 553 10 75
mentorkorting@vlaanderen.be
http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors

Brussel:

Actiris – Siège central
Réduction Groupe-Cible pour Tuteurs
Bd Anspach, 65, 1000 Bruxelles
tuteur@actiris.be (Fr)
mentor@actiris.be (Nl)
http://www.actiris.be/emp/tabid/923/language/fr-BE/Reduction-groupe-cible-pour-tuteurs.aspx

Wallonië

Forem
Boulevard Tirou, 104 -  6000 Charleroi
071 23 95 80
tuteurs@forem.be
https://www.leforem.be/contact/conseil-entreprises/conseillers-reduction-tuteurs.html

Duitstalig landsgedeelte

IAWM
Eric Schifflers
Vervierser Straße 4a, 4700 Eupen
087 30.68.80
http://www.adg.be/de/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-41847/