De verjaringstermijnen van de premies

De verjaringstermijn die toepasselijk is op vorderingen van en tegen de RSZ betreffende de tussenkomsten in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector (IBF-werknemers) blijft vastgesteld op 5 jaar.