Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De bijdrage voor de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden

Een lokaal bestuur kan voor zijn contractuele personeelsleden in het kader van de tweede pensioenpijler een aanvullende pensioenregeling organiseren.

De RSZ int de bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor de groepsverzekering die beheerd wordt door de tijdelijke handelsvennootschap BI-Ethias lokale contractanten.

Een bestuur kan tot de groepsverzekering BI-Ethias toetreden op de eerste dag van elk kwartaal. Een (retroactieve) toetreding wordt niet toegestaan.

Indien een bestuur toetreedt tot de groepsverzekering BI-Ethias, dan moet het in zijn (lokaal) pensioenreglement de bijdragevoet vaststellen. De reguliere bijdragevoet is een werkgeversbijdrage van minstens 1% van het pensioengevend jaarloon. De bijdragevoet kan verhoogd worden, maar een retroactieve verhoging wordt niet toegestaan.

De RSZ berekent en int de pensioentoelagen vanaf het kwartaal waarin het bestuur de beslissing tot aansluiting of de verhoging van het percentage aan de RSZ meedeelt.

Onderworpen aan de bijdrage voor de tweede pensioenpijler contractanten zijn:

  • de gewone contractuele werknemers (inclusief de mindervaliden, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats);
  • de gesubsidieerde contractuelen van de plaatselijke besturen.

Een beperkt aantal contractanten valt niet onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler contractanten en wordt door de RSZ vrijgesteld van de bijdrage.

Op de bijdrage voor de tweede pensioenpijler is de bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen van de werkgever voor de extralegale pensioenen verschuldigd. De bijdrage voor de tweede pensioenpijler en de bijzondere bijdrage van 8,86% worden door de RSZ automatisch samen berekend en geïnd.

Een bestuur kan tot de groepsverzekering BI-Ethias toetreden op de eerste dag van elk kwartaal, en onder bepaalde voorwaarden ook met terugwerkende kracht. Evenwel wordt vanaf 1-10-2012 een (retroactieve) toetreding met ingang van 1-1-2010 niet meer toegestaan.

Een bestuur kan een inhaaltoelage rechtstreeks aan BI-Ethias betalen met het oog op de validatie van de loopbaanjaren die zich vóór de datum van toetreding tot de groepsverzekering situeren.

De inhaaltoelage wordt met een aparte bezoldgingscode vermeld op de DmfAPPL. De bijzondere bijdrage van 8,86% is verschuldigd op de inhaaltoelage maar wordt niet automatisch door de RSZ berekend en geïnd.

Een bestuur kan een bonusbijdrage betalen voor de contractanten die tewerkgesteld zijn in de Vlaamse welzijnssectoren en waarvoor het in het kader van het van het ”Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en de non-profit sector” middelen ontvangt van de GSD-V ter versterking van de tweede pensioenpijler. De bonusbijdrage wordt met een apart werknemerskengetal bijdrage aangegeven op de DmfAPPL. De bijzondere bijdrage van 8,86% is verschuldigd en wordt automatisch door de RSZ berekend en geïnd.

De verzekeringsmaatschappij staat in voor alle technische en inhoudelijke aspecten inzake het tweede pensioen. Eventuele vragen kunnen gesteld worden op het e-mail adres:

GV.RSZONSSLSS@belins.be.