Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

8.4.3.8. Overzichtstabel

In de overzichtstabel zijn de omschrijvingen van de vergoedingen in verkorte vorm opgenomen. Een lijst van alle looncodes en hun volledige omschrijving vindt u terug in bijlage 32 van het “glossarium” van de DmfAPPL.

Omschrijving

Looncode

Basisloon

geïndexeerd basisloon (zonder wettelijke of buitenwettelijke premies en vergoedingen)

101

loon dat toegekend wordt aan een vastbenoemd en naar het buitenland gedetacheerd personeelslid en dat in aanmerking komt voor een overheidspensioen

110

loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen

120

geactiveerde uitkering die de RVA of het OCMW toekent aan een werknemer in het kader van een tewerkstellingsmaatregel

150

10% van het loon van de in startbaan tewerkgestelde werknemer dat besteed wordt aan opleiding

160

loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd – onderworpen aan socia lezekerheidsbijdragen - pensioenbijdragen

170

Beroepsziekten – publieke sector

schadeloosstelling arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard - erkende beroepsziekte

140

Vergoedingen wegens éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking

vergoeding wegens beëindiging dienstbetrekking door werkgever – uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractanten)

130

vergoeding wegens beëindiging dienstbetrekking door werkgever – niet uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractanten)

131

vergoeding wegens beëindiging dienstbetrekking door werkgever – uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor vastbenoemden)

132

Aangepast loon bij ziekte of ongeval

ziekte of ongeval: 60% van normale loon – 2e week ziekte – contractanten

212

ziekte of ongeval: aanvulling – 2e, 3e en 4e week ziekte – contractanten

213

ziekte of ongeval: andere aanvulling of tijdelijke arbeidsongeschiktheid

215

Vakantiegeld

enkelvoudig vakantiegeld – langdurige afwezigheid voor de vakantiedagen die op het einde van het jaar onmogelijk konden opgenomen worden

311

(dubbel) vakantiegeld andere dan politiepersoneel

312

enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding (tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek)

313

(dubbel) vakantiegeld uitdiensttreding

314

enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling (tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek)

315

vakantiegeld – politiepersoneel

316

enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding (andere dan tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek)

317

enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling (andere dan tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek)

318

aanvullend vakantiegeld bij activiteitsaanvraag of –hervatting

319

vakantiegeld - vrijgesteld 348

dubbel vakantiegeld uitdiensttreding - 3e tot 5e dag van de 4e week - vrijgesteld

349

(dubbel) vakantiegeld - 3e tot 5e dag van de 4e week - vrijgesteld

350

Bijkomende vergoedingen van algemene aard

loon overuren – vrijgesteld

401

geschenken in natura, in speciën of in de vorm van cheques - art. 19, § 2, 14° en 19° van KB 28-11-1969

403

voordelen in natura of in de vorm van cheques – verband met prestaties – vrijgesteld

404

voordelen in natura of in de vorm van cheques – geen verband met prestaties - vrijgesteld

406

werkgeversaandeel – maaltijdcheques

408

werknemersaandeel – maaltijdcheques

409

eindejaarspremie – vrijgesteld

417

haard- en standplaatstoelage – vrijgesteld

421

diplomavergoeding – vrijgesteld

422

vergoeding kennis 2e taal – vrijgesteld

423

toelage hogere functie – vrijgesteld

424

andere toelagen en premies – geen verband met prestaties – vrijgesteld

433

andere toelagen en premies – verband met prestaties – vrijgesteld

434

vergoeding voor nachtprestaties – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen

435

vergoeding voor prestaties tijdens weekend en feestdagen – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen

436

wachtvergoeding – vrijgesteld

437

vergoedingen aan de werknemer als de werkgever zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt

440

vergoeding voor kledij, huisvesting, reis- en verblijfkosten

441

verplaatsingsonkosten van en naar het werk

442

bedrag toegekend wegens aansluiting bij een vakorganisatie

443

supplement socialezekerheidsvoordeel (bv. aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking, premie hospitalisatieverzekering)

444

premie – halftijdse vervroegde uittreding 452

452

vergoeding voor ceremoniemeesters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst – vrijgesteld

454

rente blijvende arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval

490

loon overuren – onderworpen

801

voordelen in natura of in de vorm van cheques – verband met prestaties - onderworpen

804

voordelen in natura of in de vorm van cheques – geen verband met prestaties – onderworpen

806

eindejaarspremie – onderworpen

817

haard- en standplaatstoelage – onderworpen

821

diplomavergoeding – onderworpen

822

vergoeding kennis 2e taal – onderworpen

823

toelage hogere functie – onderworpen

824

andere toelagen en premies – geen verband met prestaties – onderworpen

833

andere toelagen en premies – verband met prestaties – onderworpen

834

vergoeding voor nachtprestaties – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen

835

vergoeding voor prestaties weekend en feestdagen – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen

836

wachtvergoeding – onderworpen

837

weddensupplement - 4dagenweek

851

premie – verplegend, verzorgend of gelijkgesteld personeel – eindeloopbaan

853

vergoeding voor ceremoniemeesters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst – onderworpen

854

weddensupplement 6.2. en 6.3. van het Sociaal Handvest in het Brussels H oofdstedelijk Gewest – onderworpen

855

vergoedingen voor prestaties in kader van dienst 100

940

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën

personeel van de onderwijsinstellingen

vergoeding bijkomende prestaties vrijgesteld – artikel 19, § 2, 9° van KB van 28.11.1969 (bijv. toezicht in het kleuter- en lager onderwijs)

501

vergoeding bijkomende prestaties – KB 418 – vrijgesteld (bijv. toezicht, ander dan kleuter en lager onderwijs…)

502

supplementen – geen verband bijkomende prestaties – vrijgesteld (bijv. anciënniteitstoeslag, directievergoeding)

506

vergoeding bijkomende prestaties - KB 418 –onderworpen (bijv. toezicht, ander dan in kleuter en lager onderwijs…)

902

aanvullingen – geen verband bijkomende prestaties – onderworpen (bijv. anciënniteitstoeslag, directievergoeding)

906

verplegend en verzorgend personeel

weddensupplement voor buitengewone prestaties - omzendbrief 3-11-1972 – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30

510

weddensupplement voor nachtprestaties – vrijgesteld van socialezekerheidsbij dragen ingevolge artikel 30

512

weddensupplement voor buitengewone prestaties - omzendbrief 3-11-1972 – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

910

weddensupplement voor nachtprestaties – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

912

4%, 8% of 12% hoofdverplegers

914

weddensupplement voor prestaties tijdens weekend of feestdagen

916

attractiviteitspremie (KB van 12-5-2006)

917

geneesheren

variabel deel in de verdeling van de pool – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30

524

variabel deel in de verdeling van de pool - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

924

vrijwillige brandweerlieden

onregelmatige vergoedingen die niet in aanmerking komen om grens 785,95 EUR te bepalen

541

regelmatige vergoedingen die in aanmerking komen om grens 785,95 EUR te bepalen – geen overschrijding

542

regelmatige vergoedingen die in aanmerking komen om grens 785,95 EUR te bepalen – overschrijding

942

beroepspersoneel van de hulpverleningszones

premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties

553

jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30

557

weddensupplement toegekend aan officieren voor permanentie (POL 44 en omzendbrief van 3-3-1995)

951

aanvullende vergoeding voor uren opt out

954

jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

957

politiepersoneel (nieuw statuut) en beroepspersoneel van de hulpverleningszones

toelage voor de bijzondere rekenplichtige 974

toelage voor de secretaris van de politiezone en mandaattoelage voor de commandant van de hulpverleningszone 975

politiepersoneel (oud statuut)

vergoedingen kosten bij de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke politie

556

specifieke toelagen en vergoedingen – vrijgesteld – ex-rijkswachters…

591

specifieke toelagen en vergoedingen – onderworpen – ex-rijkswachters…

991

politiepersoneel (nieuw statuut)

diverse toelagen en vergoedingen – vrijgesteld

570

weddenbijslag uitoefening van mandaat

961

toelage dienstprestaties op zaterdag, zondag, feestdag of nacht

962

diverse toelagen en vergoedingen zoals bepaald in het KB van 30-3-2001 – onderworpen

970

diverse toelagen en vergoedingen, andere dan deze bepaald in het KB van 30-3-2001 – onderworpen

971

competentieontwikkelingstoelage

976

overgangstoelagen

992

vormings- en meesterschapstoelage

993

Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is

voordeel individueel en persoonlijk gebruik van voertuig ter beschikking gesteld van werkgever

770

winstparticipaties

780

door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes

791

rechtstreekse stortingen buitenwettelijk pensioen aan een personeelslid dat uit dienst treedt (ingevolge oppensioenstelling)

792

stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen in het kader van een ondernemingsplan

793

loonschijf onder of gelijk aan het drempelbedrag voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen contractanten – Antwerpen

794

loonschijf boven het drempelbedrag voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – Antwerpen

795

loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 0 tot en met 9 jaar anciënniteit – Brugge

796

loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 10 tot en met 19 jaar anciënniteit – Brugge

797

loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 20 tot en met 29 jaar anciënniteit – Brugge

798

loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 30 of meer jaar anciënniteit – Brugge

799