Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De vrijstelling van aangifte van gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector

Alle lokale en provinciale besturen behoren tot het toepassingsgebied van Capelo (Carrière Publique Electronique Elektronische Loopbaan Overheid) en kunnen op de DmfAPPL de gegevens voor de berekening van het overheidspensioen vermelden.

Alleen de lokale en provinciale besturen waarvan de rechtspositieregeling voorziet in de mogelijkheid om hun personeelsleden vast te benoemen, moeten voor de vastbenoemde en de contractuele personeelsleden de gegevens voor de berekening van het overheidspensioen overmaken aan de RSZ.

Evenwel moeten deze besturen de gegevens niet vermelden voor de personeelsleden waarvoor de prestaties nooit in aanmerking genomen kunnen worden voor het overheidspensioen. In de DmfAPPL worden deze uitgesloten personeelsleden aangeduid met:

 • de werknemerskengetallen 121 en 221 (werknemers aangeworven in het kader van artikel 60, § 7 van de Ocmw-wet van 8-7-1976);
 • de werknemerskengetallen 131 en 231 (deeltijds leerplichtigen);
 • de werknemerskengetallen 133 en 233 (leerlingen tot 31-12 van het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken);
 • het werknemerskengetal 251 (geneesheer in opleiding tot geneesheer-specialist);
 • het werknemerskengetal 252 (contractuele geneesheren vrijgesteld);
 • de werknemerskengetallen 642 en 652 (vastbenoemde geneesheren die geen recht hebben op een overheidspensioen);
 • de werknemerskengetallen 701 en 702 (studenten en monitoren);
 • het werknemerskengetal 711 (bedienaars van de eredienst en afgevaardigden van de Vrijzinnige Raad);
 • de werknemerskengetallen 721 en 722 (lokale mandatarissen);
 • de werknemerskengetallen 731 en 732 (vrijwillige brandweerlieden);
 • het werknemerskengetal 741 (kunstenaars);
 • het werknemerskengetal 761 (onthaalouders);
 • de waarde “D1” in de zone statuut (= onthaalouders met een arbeidsovereenkomst);
 • de waarde “O” in de zone statuut (= personeelsleden van de onderwijsinstellingen die niet aangegeven worden in Dimona door een provinciaal of plaatselijk bestuur).

De gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssecctor worden evenmin vermeld voor de personeelsleden aan wie het bestuur een verbrekingsvergoeding uitbetaalt.

In sommige gevallen geeft de tewerkstelling van een contractueel of een vastbenoemd personeelslid waarvoor de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector in principe moeten vermeld worden, geen recht op een overheidspensioen. Het bestuur moet de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector niet vermelden en dit in de zone “vrijstelling van aangifte van gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector” aanduiden met de waarde “1” (= vrijgesteld).

Met de waarde “1” worden onder andere aangeduid de tewerkstellingen van:

 • de personeelsleden die gedetacheerd zijn naar een lokaal of provinciaal bestuur waarvan zij enkel een aanvullende vergoeding (bijvoorbeeld een kabinetsvergoeding of maaltijdcheques) ontvangen;
 • de contractanten van een lokaal of provinciaal bestuur dat geen vastbenoemden meer in dienst neemt;
 • de gepensioneerden die nog prestaties leveren;
 • de vrijwillige ambulanciers die geen prestaties als vrijwillige brandweerman leveren;
 • de studenten, de monitoren en de vrijwilligers die niet voldoen aan de voorwaarden tot vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen;
 • de andere contractuele en tijdelijke personeelsleden voor de prestaties die zij leveren in een ambt waarvoor de rechtspositieregeling geen vaste benoeming voorziet op het ogenblik dat de prestaties geleverd worden:
  • de modellen van de kunstacademie;
  • de stadsgidsen;
  • de niet vastbenoemde conciërges;
  • de bijzondere rekenplichtigen en secretarissen van de lokale politiezone;
  • de bijzondere rekenplichtigen van de hulpverleningszone;
  • de personeelsleden die occasioneel op een receptie prestaties leveren.
   Als de rechtspositieregeling voorziet in een vaste benoeming op het ogenblik dat de prestaties geleverd worden, dan moeten de gegevens van de tewerkstelling van de overheidssector wel aangegeven worden.