Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Procedure tot aansluiting

De aanvraag tot aansluiting bij de RSZ moet geschieden door middel van het formulier R1, dat op de RSZ-website ter beschikking staat. Een kopie of afschrift van de statuten van het bestuur moet overgemaakt worden aan de RSZ voor zover dit nog niet gebeurd is bij de toekenning van het ondernemingsnummer.

In het kader van een eventuele aansluiting worden de statuten van het provinciaal of plaatselijk bestuur onderzocht. Afhankelijk van de aard van het bestuur moeten deze statuten opgesteld zijn conform de geldende wetgeving, zoals toepasselijke bepalingen van de Provinciewet of het Vlaams provinciedecreet (autonome provinciebedrijven), de Nieuwe Gemeentewet of het Vlaams gemeentedecreet (autonome gemeentebedrijven), de OCMW-wet van 8-7-1976 of het Vlaams OCMW-decreet van 19-12-2008 (OCMW-verenigingen) of de gewestelijke wetgeving betreffende de intercommunales (Vlaams decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, Waals wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, boek V, eerste deel of de wet van 22-12-1986 betreffende de intercommunales).

Slechts nadat het onderzoek van de statuten uitgewezen heeft dat deze in overeenstemming zijn met voormelde wetsbepalingen kan het bestuur op basis van artikel 32 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers bij de RSZ worden aangesloten.

Via het formulier R1 moet het bestuur een antwoord verschaffen op een aantal vragen die essentieel zijn in het kader van een aansluiting bij de RSZ. Het betreft volgende vragen:

  • Wanneer neemt het bestuur zijn eerste werknemers in dienst en hoeveel werknemers zullen er op de laatste dag van dat kwartaal tewerkgesteld zijn?
  • Zal het bestuur vastbenoemd personeel in dienst nemen? Zo ja, wie zal de pensioenbijdragen betalen en welke instelling zal de pensioenen van de vastbenoemden uitbetalen?
  • Wordt het nieuwe bestuur opgericht ingevolge een fusie of een splitsing van één of meerdere plaatselijke en provinciale besturen? Zo ja, hadden deze besturen vastbenoemden in dienst?
  • Welk bedrag wordt vooropgesteld inzake de maandelijkse voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen die het bestuur aan de RSZ verschuldigd zal zijn?
  • Verleent het bestuur de RSZ machtiging om de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen automatisch af te nemen van zijn bankrekening?
  • Zal het bestuur een beroep doen op een full service secretariaat, een dienstverlener of een softwareleverancier voor het opmaken en eventueel doorsturen van de socialezekerheidsaangiften?
  • Wat zijn de identiteitsgegevens van de verantwoordelijke voor de toegangen van de entiteit die de beveiligde toepassingen van de sociale zekerheid kan raadplegen?
  • Wenst het bestuur zich aan te sluiten bij de tweede pensioenpijler contractanten, beheerd door BI-Ethias? Zo ja, vanaf wanneer en voor welke percentage van pensioentoelage?

Nadat de RSZ een antwoord op bovenstaande vragen ontvangen heeft, wordt het bestuur ingeschreven in het werkgeversrepertorium van de RSZ, dat geraadpleegd kan worden op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Alleen de provinciale en plaatselijke besturen die personeelsleden tewerkstellen, zijn opgenomen in het werkgeversrepertorium van de RSZ. Een nieuw provinciaal of plaatselijk bestuur dat (nog) geen personeelsleden in dienst neemt, ontvangt een ondernemingsnummer, maar is geen werkgever die personeelsleden tewerkstelt en wordt niet opgenomen in het werkgeversrepertorium van de RSZ.

Een provinciaal of plaatselijk bestuur dat opgenomen is in het werkgeversrepertorium, wordt automatisch geïntegreerd in het netwerk van de sociale zekerheid. Zolang dit laatste nog niet gebeurd is, kan het bestuur geen Dimona-aangiften, DmfAPPL-socialezekerheidsaangiften of andere aangiften bij de RSZ verrichten.

In het werkgeversrepertorium van de RSZ kan de werkgever een aantal algemene gegevens (adres, contactpersoon...) zelf wijzigen via een beveiligde toegang op de portaalsite van de sociale zekerheid. De andere gegevens (vestigingseenheden, aansluiting bij de tweede pensioenpijler contractanten, aansluiting bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten...) kunnen enkel door de medewerkers van de RSZ gewijzigd worden.