Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De regeling van de vierdagenweek: de werkgevers

De regeling van de vierdagenweek, zoals bepaald in de wet van 19-7-2012, kan van toepassing gemaakt worden op:

  • de gemeenten, met inbegrip van de gemeentebedrijven en de autonome gemeentebedrijven;
  • de provincies, met inbegrip van de provinciebedrijven en de autonome provinciebedrijven;
  • de OCMW’s;
  • de verenigingen van OCMW’s;
  • de openbare inrichtingen en publiekrechterlijke verenigingen die afhangen van een gemeente of een provincie;
  • de lokale politiezones.

De regeling wordt toepasselijk gemaakt op een provinciaal of plaatselijk bestuur mits het volgen van een procedure. De bevoegde overheid van het betrokken Gewest moet aan de federale minister of de federale staatssecretaris, bevoegd voor Ambtenarenzaken, een verzoek richten opdat de Koning de bijzondere bepalingen inzake de sociale zekerheid toepasselijk zou maken op de personeelsleden van het betrokken bestuur. Als de (federale) Ministerraad het verzoek van het bestuur tot toetreding tot het stelsel goedkeurt en dit concretiseert in een Koninklijk Besluit, zijn de bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid van toepassing op de personeelsleden die bij het bestuur genieten van het recht op de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar.

De lokale politiezones en sommige plaatselijke besturen van het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn toegetreden tot het stelsel van de vierdagenweek.

Het stelsel is niet van toepassing op de provinciale en plaatselijke besturen van het Vlaamse Gewest.