Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De maandelijkse factuur

De digitale maandelijkse factuur wordt in het begin van elke maand verstuurd naar de e-Box van de werkgever (= de beveiligde elektronische brievenbus van de werkgever op de portaalsite van de sociale zekerheid) en dient betaald te worden tegen de 5de van de maand volgend op de opmaak. Iedere betaling die buiten de voorziene termijnen wordt uitgevoerd, wordt gesanctioneerd met een verhoging van 10% van het verschuldigde bedrag en een verwijlinterest van 7% te rekenen vanaf de vervaldatum tot de effectieve datum van betaling.

Op de maandelijkse factuur worden de bedragen gegroepeerd die gedurende één maand geboekt zijn voor de bij de RSZ aangesloten provinciale en plaatselijke besturen. Tevens wordt het voorschot vermeld voor de maand die volgt op de opmaak van de factuur. Het bedrag van dit voorschot komt overeen met één derde van het totaal van de bijdragen van het overeenstemmende kwartaal van het vorige kalenderjaar.

Aard van de stortingen

1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

1ste maandelijks voorschot van 33%

5 januari

5 april

5 juli

5 oktober

2de maandelijks voorschot van 33%

5 februari

5 mei

5 augustus

5 november

3de maandelijks voorschot van 33%

5 maart

5 juni

5 september

5 december

saldo van het kwartaal

berekend en gefactureerd na het indienen van de DmfAPPL

berekend en gefactureerd na het indienen van de DmfAPPL

berekend en gefactureerd na het indienen van de DmfAPPL

berekend en gefactureerd na het indienen van de DmfAPPL

De bijdragen, verschuldigd naar aanleiding van regularisaties, dienen aan de RSZ gestort te worden op de vervaldag, vermeld op de maandelijkse factuur.   

De maandelijkse factuur bevat onder andere de volgende bijdragen:

 • de socialezekerheidsbijdragen (voorschotten, saldi en regularisaties);
 • de basispensioenbijdragen voor het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;
 • de regularisatiebijdragen voor het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen bij de laattijdige vaste benoeming van een contractant;
 • de bijdragen voor de gemeenschappelijke sociale dienst of voor de gemeenschappelijke sociale dienst - Vlaanderen (voorschotten, saldi en regularisaties);
 • de bijdragen voor de sociale dienst van de geïntegreerde politie (voorschotten, saldi en regularisaties);
 • de bijdragen verschuldigd voor de toekenning en betaling van een vakbondspremie;
 • de ZIV-inhoudingen op de pensioenen;
 • de solidariteitsinhoudingen op de pensioenen;
 • de inspectiekosten voor de ambtshalve opgemaakte aangiften.

Deze factuur maakt eveneens melding van de eventuele terugstortingen die rechtstreeks in mindering worden gebracht van het totaal verschuldigd bedrag voor een werkgever.

Met uitzondering van het bedrag van het maandelijkse voorschot zijn de bedragen van de bijdragen die op de factuur worden vermeld, voorafgaandelijk - via de notificatie van berekening - reeds ter kennis gebracht van het bestuur of zijn rekencentrum. De maandelijkse factuur vermeldt de referenties en de data van de notificaties van berekening en geeft eveneens een omschrijving van ieder individueel bedrag. Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen de bedragen die verschuldigd zijn door het bestuur en deze die hem teruggestort zullen worden.

Voor wat de betaling betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen

 • de aangeslotenen die de toelating geven tot automatische afname van de bijdragen van hun rekening bij de Belfius
   Bank
  :
  • de totale som, vermeld op het einde van de factuur, wordt automatisch afgehouden met als waardedatum de 5de van de maand die volgt op de datum van de factuur;
 • de aangeslotenen die zelf instaan voor de betaling:
  • de betalingsopdracht moet de volgende gegevens bevatten: het te betalen bedrag, de vervaldatum, de bankrekening van de RSZ en de correcte gestructureerde mededeling.

De procedure van automatische afhouding biedt het voordeel dat de correcte en regelmatige inning van de verschuldigde bijdragen verzekerd is en dat de betalingstermijnen volledig in acht genomen worden. De automatische afhouding voorkomt de toepassing van verhogingen en verwijlintresten. Om een toelating tot automatische afhouding te verlenen, moet het luik 5 van het formulier R1 dat kan gedownload worden op de portaalsite van de sociale zekerheid, volledig ingevuld en ondertekend overgemaakt worden.