Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden - doorstromingsprogramma

Het Koninklijk Besluit van 9-6-1997 tot uitvoering van artikel 7, §1, derde lid, m van de besluitwet van 28-12-1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's beoogt het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen op een meer actieve wijze te gebruiken, door het oprichten van doorstromingsprogramma's. De doorstromingsprogramma’s hebben tot doel de inschakelingkansen van langdurig werklozen en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verhogen via werkervaring.

De werkgevers genieten voor de in het kader van deze programma’s tewerkgestelde werklozen volgende financiële voordelen:

  • een tussenkomst vanwege de federale overheid;
  • een premie van het betrokken Gewest en/of de betrokken Gemeenschap;
  • een vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid onder de vorm van een doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden.

De doorstromingsprogramma's moeten erkend zijn door de voor de tewerkstelling bevoegde Gewestminister, volgens de regels, voorwaarden en modaliteiten, vastgesteld door het betrokken Gewest. De algemene principes van deze programma’s werden vastgesteld in het Samenwerkingsakkoord van 4-3-1997 tussen de federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma’s.