Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Betaling van de bijdragen

Wanneer het ontslagen personeelslid één van de hiervoor vermelde voorwaarden vervult, dient zijn toestand op het vlak van sociale zekerheid geregulariseerd te worden. De werkgever moet daartoe aan de RSZ storten:

  • de werkgevers- en werknemersbijdragen (1,46% + 0,87% = 2,33%) berekend voor de periode die overeenstemt met het aantal arbeidsdagen (in het stelsel van 6 dagen per week) dat de ontslagen persoon, gelet op de leeftijdsgroep waartoe hij behoort, normaal moet bewijzen om toegelaten te worden tot uitkeringen op grond van de werkloosheidsreglementering;
  • de werkgevers- en de werknemersbijdragen (2,35% + 1,15% = 3,50%) berekend voor een periode van 12 maanden, d.w.z. periode die ontslagene normaal moet bewijzen om gerechtigd te zijn in de sector ziekte-uitkeringen en de moederschapsverzekering.

Bij beëindiging van de arbeidsverhouding vóór 1 januari 2017 werden de bijdragen om gerechtigd te zijn in de sector ziekte-uitkeringen berekend voor een periode van zes maanden. Voor de personen die vóór 1 januari 2017 ontslagen werden en die in 2017 een beroep moeten doen op ziekte-uitkeringen, geldt een fictieve gelijkstelling van een periode voorafgaandelijk aan die periode van zes maanden (het totaal kan echter nooit langer zijn dan de duur van de arbeidsverhouding). Deze gelijkstelling heeft geen invloed op de aan de RSZ verschuldigde bijdragen.

Deze bijdragen worden berekend op basis van de laatste activiteitswedde van de ontslagen werknemer. Deze laatste activiteitswedde behelst, benevens de baremieke wedde, eveneens de weddensupplementen die aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn. In geval van een niet voltijdse betrekking wordt de laatste activiteitswedde omgerekend naar een wedde voor een voltijdse betrekking.
De duur van voornoemde periodes mag in geen geval langer zijn dan de duur van de arbeidsverhouding van de ontslagene.

Opmerkingen:

  • De werknemersbijdragen komen ten laste van de werkgever, behalve indien het beëindigen van de arbeidsverhouding aanleiding geeft tot het betalen van een premie, toelage of vergoeding wegens ontslag of tot een na te leven opzeggingstermijn. In dat geval zijn de werknemersbijdragen slechts ten laste van de werkgever voor zover zij het bedrag overschrijden dat wettelijk verschuldigd is op de eventuele premie, toelage of vergoeding wegens vertrek of van de voor de opzeggingstermijn verschuldigde wedde.
  • In geval van latere vernietiging of intrekking van de beslissing waarmee de arbeidsverhouding wordt beëindigd, betaalt de RSZ enkel de werkn emersbijdragen terug. De werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald.