Toekenningsvoorwaarden

Om te kunnen genieten van de vrijstelling van de werkgeversbijdragen moet het OCMW:

  • in de kwartaalaangifte voor sociale zekerheid de juiste identiteit van de werknemer en de juiste verminderingscode aanduiden in de DmfAPPL;
  • het bewijs leveren dat deze werknemer in dienst werd genomen onder de voor-waarden vermeld in artikel 33 van de wet van 22-12-1995. Het bewijs moet ter beschikking blijven van de Inspectie.

Het OCMW moet tevens een maatschappelijk werker aanduiden die belast is met de begeleiding van de tewerkgestelde personen bij hun arbeidsprestaties in het kader van artikel 60, §7.