Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het niet aan pensioenbijdragen onderworpen loon

Vallen (onder meer) niet onder het begrip loon dat aan pensioenbijdragen onderworpen is:

 • de haard- of standplaatstoelage;
 • de overuren;
 • de toelagen voor buitengewone prestaties (nacht-, zaterdag- of zondagprestaties) toegekend aan ander personeel dan het verzorgend en verplegend personeel;
 • de toeslag voor avondprestaties, toegekend aan het verplegend en verzorgend personeel;
 • de toeslag voor nachtprestaties, toegekend aan het verplegend en verzorgend personeel voor de periode vóór 20 uur ’s avonds of na 6 uur ‘s morgens;
 • de premie voor de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid of een bijzondere beroepstitel; de toelagen voor de uitoefening van een hoger ambt;
 • de eindejaarstoelage;
 • de vergoedingen toegekend voor kennis van de tweede taal;
 • het vakantiegeld;
 • het voordeel dat overeenstemt met de kledijvergoeding;
 • de huisvestingsvergoedingen;
 • de vergoedingen die de reis- en verblijfskosten dekken;
 • de toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk;
 • de diplomavergoeding;
 • de wachtvergoeding.
 • de kabinetsvergoeding;
 • de gegarandeerde minimale salarisverhoging;
 • de toelage aan de bijzondere rekenplichtige van een politiezone of van een hulpverleningszone;
 • de verhoging van het jaarsalaris in geval van cumulatie van het ambt van gemeentesecretaris met het ambt van OCMW-secretaris of in geval van cumulatie van het ambt van financieel beheerder van de gemeente met het ambt van financieel beheerder van het OCMW.