Toekenningsvoorwaarden

De sociale dekking van het ontslagen statutaire personeelslid moet enkel geregulariseerd worden als de betrokkene binnen dertig dagen na het beëindigen van de arbeidsverhouding:

  • hetzij de hoedanigheid verkregen heeft van werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid der werknemers;
  • hetzij als werkzoekende ingeschreven is bij de subregionale tewerkstellingsdienst;
  • hetzij het bewijs leveren dat zij gedurende dezelfde periode arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of invaliditeit, of zich in een periode van moederschapsverlof bevinden overeenkomstig de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.