Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toekenning van een ondernemingsnummer

Een nieuw opgericht provinciaal of plaatselijk bestuur - d.w.z. een bestuur dat in toepassing van artikel 1, §1, vierde lid van de wet van 27 juni 1969 tot uitvoering van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders als werkgever bij de RSZ aangesloten wordt - moet met een aangetekend schrijven een kopie of afschrift van zijn statuten en het aansluitingsformulier R1 dat beschikbaar is op de portaalsite van de sociale zekerheid, overmaken aan de Dienst.

In eerste instantie onderzoekt de RSZ de statuten van het provinciaal of plaatselijk bestuur. De statuten moeten - afhankelijk van de aard van het bestuur - opgesteld zijn conform de toepasselijke bepalingen in de geldende wetgeving.

Slechts nadat het onderzoek van de statuten uitgewezen heeft dat deze in overeenstemming zijn met voormelde wetsbepaling kan het bestuur bij de RSZ worden aangesloten.

De RSZ zal voor het nieuwe bestuur het nodige doen in verband met de toekenning van een uniek ondernemingsnummer.

Dit nummer bestaat uit tien cijfers en moet gebruikt worden wanneer het bestuur in contact treedt met eender welke overheidsinstelling.

De RSZ verleent een ondernemingsnummer zowel aan de besturen die als werkgever optreden als aan diegene die geen personeel tewerkstellen.