Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De regeling van de vierdagenweek: de werknemers

De voltijds tewerkgestelde vastbenoemde of contractuele personeelsleden hebben het recht 4/5de van de voltijdse prestaties te verrichten, gespreid over 4 arbeidsdagen per week.

Het personeelslid van minder dan 55 jaar kan gebruik maken van de vierdagenweek gedurende een maximumperiode van 60 maanden. De maximumduur van 60 maanden wordt verminderd met de reeds opgenomen periodes van de vrijwillige vierdagenweek.

Het vastbenoemde personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, kan gebruik maken van de vierdagenweek tot de datum van de al dan niet vervroegde opruststel-ling voor zover het op de begindatum van het verlof voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het heeft een dienstanciënniteit van tenminste 28 jaar;
  • het is voorafgaand aan de vierdagenweek actief geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de daaraan voorafgaande 15 jaar.

Als zwaar beroep wordt beschouwd:

  • het werk in wisselende ploegen;
  • het werk in onderbroken diensten;
  • het werk met prestaties tussen 20 uur en 6 uur.

Het vastbenoemde personeelslid dat de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, kan gebruik maken van de vierdagenweek tot de datum van de al of niet vervroegde opruststelling.

Een personeelslid dat zijn prestaties tot 4/5e van de normaal opgelegde voltijdse prestatie vermindert, ontvangt 80 procent van de wedde en een maandelijkse premie van 70,14 EUR. De maandelijkse premie wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01. Het geïndexeerde bedrag van de premie is gelijk aan 115,07 EUR.

Ongeacht het recht op de vierdagenweek met premie, kan een voltijds tewerkgesteld personeelslid gebruik maken van de vierdagenweek zonder premie. Het personeelslid verricht prestaties over vier dagen per week en ontvangt tachtig procent van de wedde.

Socialezekerheidsbijdragen en pensioenbijdragen voor de vastbenoemden zijn verschuldigd op de baremieke wedde (80%) en de maandelijkse premie.

De afwezigheidsdag wordt voor de vastbenoemden gelijkgesteld met dienstactiviteit. Voor de contractuelen wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst.

Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van het recht op de vierdagenweek (met of zonder premie) moet minstens drie maanden vóór de aanvang van de periode een aanvraag indienen bij de werkgever. Het personeelslid kan een einde maken aan de vierdagenweek met een opzegging van drie maanden, tenzij de werkgever een kortere tijd aanvaardt op verzoek van de werknemer.