Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Procedure en te realiseren bijkomende tewerkstelling

1. Aanvraag voor financiële tussenkomst

Een aanvraag voor financiële tussenkomst kan slecht ingediend worden als er bijkomende middelen beschikbaar zijn. Het Fonds Sociale Maribel maakt dit kenbaar via Tussentijdse instructie aan de werkgevers.

De werkgever die aanspraak wil maken op de financiële tussenkomst in het kader van de Sociale Maribel, moet de procedure zoals beschreven in de administratieve instructies volgen en een aanvraag indienen door middel van een aanvraagformulier dat gepubliceerd wordt op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De aanvraag moet het advies bevatten van de representatieve vakorganisaties en het verslag van het bevoegde syndicale overlegcomité. Indien een vakorganisatie niet vertegenwoordigd is bij het bestuur, dient deze laatste zich tot het provinciale of nationale niveau te wenden om de vereiste goedkeuring te bekomen.
Wordt als representatief beschouwd om in een sectoraal of particulier comité te zetelen, elke organisatie die zetelt in het comité van de federale, gemeenschaps- of gewestelijke overheidsinstellingen, of het comité van de provinciale of lokale overheidsinstellingen.

Bij toekenning van de financiële tegemoetkoming verbindt de werkgever er zich toe om de aangegane tewerkstellingsverbintenis na te komen binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de maand nadat de positieve beslissing van het Beheerscomité betekend werd.

De termijn van 6 maanden wordt verminderd tot 3 maanden wanneer door een verhoging van het bedrag van de bijdragevermindering bijkomende middelen ter beschikking worden gesteld aan de werkgevers.

De aanwervingen ten gevolge van de beslissing van het Beheerscomité mogen niet plaatsvinden vóór de datum van goedkeuring van de aanvraag.

2. Beperking inzake (co-)financiering van de middelen Sociale Maribel

De loonkost van de werknemers, waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt met middelen Sociale Maribel, mag op jaarbasis niet hoger zijn dan 64.937,84 EUR voor een voltijdse werknemer. Werknemers waarvan de loonkost deze grens overschrijdt, komen niet in aanmerking voor een toelage vanuit de Sociale Maribel.

Het bedrag van de loonkost is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt op 1 januari van elk kalenderjaar aangepast. Het geïndexeerd bedrag is gelijk aan 82.354,17 EUR voor het jaar 2017.

Voorgaande jaren

•  80.743,71 EUR vanaf 1 januari 2013;

•  77.607,21 EUR vanaf 1 januari 2012;

•  76.087,67 EUR vanaf 1 januari 2011;

•  74.594,10 EUR vanaf 1 januari 2009.

Indien de jaarlijkse loonkost van de aangeworven werknemer meer dan 82.354,17 EUR beloopt, vordert het Fonds Sociale Maribel de tegemoetkoming terug die aangewend werden voor de financiering van de tewerkstelling van de betrokken werknemer.

De loonkost van de werknemers, die aangeworven zijn in het kader van de Sociale Maribel, mag daarenboven in principe uitsluitend gedragen worden door de middelen die voortvloeien uit de tegemoetkoming van het Fonds Sociale Maribel.

In afwijking hiervan mogen Sociale Maribel middelen aangewend worden voor de financiering van bijkomend aangeworven werknemers, waarvan de loonkost reeds gedeeltelijk gesubsidieerd wordt vanuit een andere regeling. Deze cofinanciering is evenwel enkel mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  1. Het bestuur moet bij de aanvraag voor een financiële tussenkomst van het Fonds de cofinanciering aan de RSZ melden en bovendien duidelijk maken dat de loonkost van de werknemer bij voltijdse tewerkstelling op geen enkel moment in zijn loopbaan hoger zal zijn dan 82.354,17 EUR.
  2. Het bestuur moet, zodra mogelijk, de naam, voornaam en het rijksregisternummer van de werknemer voor wie de toelating tot cofinanciering aangevraagd wordt, mededelen aan de RSZ.

Indien het bestuur beide voormelde verplichtingen niet nakomt, wordt de financiële tussenkomst voor het betrokken kalenderjaar door het Fonds Sociale Maribel teruggevorderd.

3. In dienst te nemen werknemers

De werknemers die in dienst genomen worden, moeten tewerkgesteld worden in een activiteit die betrekking heeft op gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en/of cultuur en moeten derhalve in de socialezekerheidsaangifte vermeld worden met één der betrokken NACE-codes.

De taak van de in dienst genomen werknemers is:

  • de werkdruk verlagen;
  • de intensiteit en de kwaliteit van de zorgen en de hulp verbeteren, en het comfort van de patiënten of de cliënten verbeteren.

De bijkomend aangeworven werknemers zijn bedoeld voor de versterking van bestaande diensten. De middelen kunnen niet gebruikt worden voor de oprichting van nieuwe diensten.

In de sector ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen moet 80,57 EUR van de “theoretische” vermindering per werknemer en per kwartaal worden besteed aan de indienstneming van logistiek assistenten. De werkgevers kunnen met het saldo werknemers in andere functies in dienst nemen.

4. De verbintenis tot het creëren van bijkomende tewerkstelling

De bijkomende tewerkstelling moet gerealiseerd worden onder de vorm van een toename van het totale arbeidsvolume van de werkgever dat gelijk is aan de som van de arbeidsvolumes van alle werknemers.
Het arbeidsvolume van een werknemer wordt door de RSZ berekend op basis van de werkelijke arbeidsdagen en -uren en de gelijkgestelde afwezigheidsdagen en -uren (al dan niet bezoldigd door de werkgever). De niet gelijkgestelde arbeidsdagen en -uren worden niet meegeteld in de berekening van het arbeidsvolume.

Op kwartaalbasis wordt het arbeidsvolume berekend volgens een formule met:

  • in de teller: de in de socialezekerheidsaangifte vermelde prestaties, uitgedrukt in uren, met uitzondering van de niet gelijkgestelde arbeidsdagen -en uren (= alle prestatiecodes in de DmfAPPL-aangifte, behalve de codes 30, 31, 32, 71 en 75);
  • in de noemer: het aantal uren per week van de maatpersoon vermenigvuldigd met 13.

De toename van het arbeidsvolume wordt gemeten door het arbeidsvolume van het jaar (n), zijnde het jaar van de laatste toekenning, te vergelijken met het gemiddelde van de arbeidsvolumes van de jaren (n – 3) en (n – 2), zijnde het derde jaar en het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de laatste toekenning. Als jaar van de laatste toekenning wordt beschouwd het jaar waarin het Fonds Sociale Maribel voor de laatste maal arbeidsplaatsen heeft toegekend aan de werkgever.

De controle van het totale arbeidsvolume geschiedt uitsluitend op basis van de NACE-codes die onder het toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen. Om een correcte vergelijking te kunnen maken dienen de werknemers zowel in de referentieperiode als in de te beoordelen kwartalen op dezelfde manier aangegeven te worden in de DmfAPPL.

Wordt niet beschouwd als het creëren van bijkomende tewerkstelling zoals bedoeld in de Sociale Maribel-regeling, een effectieve toename van het personeelsbestand ten ge-volge van een fusie, van een overname van een andere instelling of van een verhoging van de subsidiëring toegekend door de bevoegde overheid.id.

Voorbeeld één

In 2016 worden aan een werkgever nieuwe arbeidsplaatsen Sociale Maribel toegekend. In  2017 worden er geen nieuwe arbeidsplaatsen toegekend.

De toename van het arbeidsvolume in het jaar 2016  wordt bepaald door het arbeidsvolume van 2016 (= n) te vergelijken met het gemiddelde van het arbeidsvolume van 2013 (= n-3) en 2014 (= n-2).

De toename van het arbeidsvolume in het jaar 2017 wordt bepaald door het arbeidsvolume van 2016 (= n of het jaar van de laatste toekenning) te vergelijken met het gemiddelde van het arbeidsvolume van 2013 (= n-3) en 2014 (= n-2).

Voorbeeld twee

In 2014 werden aan een werkgever voor het laatst nieuwe arbeidsplaatsen Sociale Maribel toegekend. In 2015, 2016 en 2017 worden er geen nieuwe arbeidsplaatsen Sociale Maribel toegekend.
De toename van het arbeidsvolume wordt zowel in het jaar 2016 als in het jaar 2017  bepaald door het arbeidsvolume van 2014 (= n of het jaar van de laatste toekenning) te vergelijken met het gemiddelde van het arbeidsvolume van 2011 (= n-3) en 2012 (= n-2).

5. Voorafgaande aanvraag tot afwijking op de tewerkstellingsverbintenis

Indien een werkgever zich genoodzaakt ziet om het arbeidsvolume te verminderen, moet hij hierover vooraf melding maken aan het Fonds Sociale Maribel om verder te kunnen genieten van de financiële tussenkomsten. De werkgever dient hiervoor het formulier aanvraag tot afwijking te gebruiken. De aanvraag dient tevens het advies van de representatieve vakorganisaties te bevatten.

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel neemt op basis van de vastgelegde objectieve criteria een gemotiveerde beslissing over de aanvraag tot vermindering van het arbeidsvolume en bepaalt de modaliteiten van de eventuele vermindering of beëindiging van de aan de werkgever toegekende financiële tegemoetkomingen. Het Fonds deelt zijn beslissing mee aan de werkgever. 

6. Rechtvaardiging van de niet gerealiseerde tewerkstellingsverbintenis

Als voor een werkgever geen aanvraag tot afwijking goedgekeurd werd en de tewerkstellingsverbintenis voor een bepaald jaar niet gerealiseerd werd, dan vraagt de RSZ aan de werkgever om het verschil in arbeidsvolume te rechtvaardigen. Het bestuur moet binnen de maand nadat de vraag gesteld werd, zijn rechtvaardiging doorsturen  naar de RSZ.

Het Beheerscomité spreekt zich uit over de rechtvaardiging. Het bestuur dat geen tijdige rechtvaardiging indient of wiens rechtvaardiging niet goedgekeurd wordt, moet het gedeelte van de tussenkomst dat overeenstemt met de niet gerealiseerde tewerkstellingsverbintenis, terugstorten aan het Fonds Sociale Maribel.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - gegevens over de nieuwe tewerkstelling

De bijkomende tewerkstelling die gecreëerd wordt in het kader van de Sociale (of Fiscale) Maribel, moet door de werkgever met de code 1, 2, 4, 5 of 9 in de zone "maatregelen non profit" van het blok "tewerkstelling inlichtingen" van de DmfAPPL aangeduid worden.

De begindatum van een nieuwe arbeidsplaats die toegekend wordt in het kader van de Sociale (of Fiscale) Maribel, moet door de werkgever in de zone "datum van toekenning van de nieuwe arbeidsplaats" van het blok "tewerkstelling inlichtingen" van de DmfAPPL aangeduid worden.