Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling contractanten

De aanvullende pensioenregeling contractanten, beheerd door BI-Ethias, is van toepassing op de contractanten die aangegeven worden met de werkgeverscategorieën 951, 952, 981 en 982 (contractuele werknemers). Evenwel worden sommige contractanten uitgesloten van het toepassingsgebied. Uitgesloten zijn alle personeelsleden die aangegeven worden met

 • de werknemerskengetallen 131 en 231 (deeltijds leerplichtigen);
 • de werknemerskengetallen 133 en 233 (leerlingen tot 31-12 van het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken);
 • de werknemerskengetallen 121 en 221 (werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de ocmw-wet);
 • het werknemerskengetal 251 (geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist);
 • het werknemerskengetal 252 (contractuele geneesheren vrijgesteld)
 • de werknemerskengetallen 731 en 732 (vrijwillige brandweerlieden);
 • de waarde SP (beroepsbrandweerlieden) in de zone “statuut”;
 • de waarde P of PC (politiepersoneel) in de zone “statuut”.
  Deze personeelsleden worden automatisch uitgesloten zonder een aanduiding in de zone “vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling” van het blok “tewerkstelling – inlichtingen”.

Voor de contractanten die niet uitgesloten worden op basis van één van deze werknemerskengetallen of waarden in de zone “statuut”, wordt de bijdrage voor de tweede pensioenpijler geïnd tenzij de waarde “1” vermeld wordt in de zone “vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling”.
Met de waarde “1” worden onder andere aangegeven:

 • het personeel van de federale gezondheidssectoren dat het plaatselijk bestuur uitgesloten heeft van de tweede pensioenpijler;
 • de personeelsleden die na 1-1-2016 aangesloten werden bij de aanvullende pensioenregeling en activiteiten uitoefenen terwijl zij reeds van een wettelijk penioen genieten;  
 • de vrijwillige ambulanciers die geen prestaties leveren als vrijwillige brandweerman;
 • de studenten, de monitoren en de vrijwilligers die de maximale tewerkstellingsduur voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen overschrijden en die als contractuele werknemer aangegeven worden in de DmfAPPL.