Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Begin- en einddata van de lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector

Hier dient u op dezelfde manier te werk te gaan als bij het aanvullen van de begin- en einddata van de tewerkstellingslijn.

Het gaat hier om de begindatum van de periode waarop de gegevens die in dit opzicht meegedeeld worden, betrekking hebben, behalve voor de aangifte voor het eerste kwartaal 2011.

Aangezien deze gegevens voor de allereerste keer in de DmfAPPL van het 1ste kwartaal 2011 officieel aangegeven werden, mag de eerste begindatum van de lijn van de gegevens van de tewerkstelling in geen geval vóór 1-1-2011 vallen. Indien de gegevens met betrekking tot de overheidssector niet gewijzigd werden, stemt de begindatum van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector vanaf het tweede kwartaal van 2011 dus overeen met een datum die aan de aanvang van het lopende kwartaal voorafgaat. Als er geen nieuwe gegevens met betrekking tot de overheidssector in de loop van het eerste kwartaal 2011 geweest zijn, blijft de begindatum van de lijn van deze gegevens dus 1-1-2011.

Zodra de gegevens met betrekking tot de overheidssector gewijzigd worden, moet u echter een nieuwe lijn aanmaken, wat een nieuwe begindatum impliceert, en de vorige lijn met een einddatum afsluiten.

Deze begin- en einddata mogen dus niet worden verward met de begin- en einddata van de tewerkstellingslijn, noch met de begin- en einddata van het lopende kwartaal.

Voor elke lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector bent u bij elk kwartaal verplicht de begindatum uitdrukkelijk te vermelden.

De begindatum is dus een onontbeerlijk gegeven. De einddatum daarentegen, is in bepaalde omstandigheden verplicht; hij moet namelijk slechts worden aangevuld in onderstaande gevallen waarin de lijn afgesloten moet worden.

1. Belangrijke opmerkingen in verband met de einddatum

 • De einddatum van de lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssec tor mag in geen geval later vallen dan de einddatum van de tewerkstelling waarvan ze afhangt (uiteraard mag ze ook niet later vallen dan de einddatum van het kalenderkwartaal waarop de aangifte betrekking heeft).
 • De afsluiting van een tewerkstellingslijn leidt niet noodzakelijkerwijs tot de afsluiting van de lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector die ervan afhankelijk is.

Twee situaties kunnen zich voordoen:

 • de tewerkstelling wordt beëindigd zonder dat de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever beëindigd wordt, en een nieuwe tewerkstelling volgt onmiddellijk op de eerste (bijvoorbeeld bij de overgang van een voltijdse naar een deeltijdse baan). In dit geval hoeft u de lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector niet af te sluiten, behalve als er met deze nieuwe tewerkstelling nieuwe gegevens met betrekking tot de overheidssector overeenstemmen. Als dit niet het geval is, blijven de gegevens met betrekking tot de overheidssector onder de nieuwe tewerkstelling geldig en behouden zij bijgevolg hun eigen begindatum;
 • de tewerkstelling wordt beëindigd omdat de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever beëindigd wordt (einde van de overeenkomst of van de statutaire relatie). In dit geval moet u de lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector afsluiten, door de einddatum van deze lijn met de einddatum van de tewerkstelling te laten samenvallen. Houd er rekening mee dat u, als het om een vastbenoemde werknemer gaat, bovendien de reden voor het einde van de statutaire relatie moet aangeven.
  Concreet gezien, hoeft u dus een lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector pas af te sluiten wanneer:
 • hetzij één of meerdere gegevens van deze lijn gewijzigd worden;
 • hetzij de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever beëindigd wordt.

2. Voorbeelden

We illustreren bovenstaande principes aan de hand van drie voorbeelden die we in een aangifte voor het tweede kwartaal 2011 opnemen.
Uitleg bij deze voorbeelden:

 • TW betekent « tewerkstellingslijn »;
 • LGBOS betekent « lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector » ;
 • BD betekent « Begindatum »;
 • ED betekent « Einddatum »

Voorbeeld 1 : De tewerkstelling is ongewijzigd gebleven sinds 1-3-2010. Op 16-5-2011 treedt er een wijziging op en wordt de eerste tewerkstelling beëindigd. De nieuwe tewerkstelling loopt door tot na het einde van het kwartaal.

De gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds de aangifte voor het 1ste kwartaal 2011 en ze blijven ongewijzigd tot een datum die later valt dan het einde van het kwartaal.

Aangezien deze verandering geen invloed heeft op de gegevens met betrekking tot de overheidssector en de werknemer bij de werkgever tewerkgesteld blijft (de arbeidsrelatie wordt niet verbroken), wordt de lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector niet afgesloten.

Daar de gegevens met betrekking tot de overheidssector niet veranderd zijn sinds de eerste keer dat ze aangegeven werden, blijft de begindatum 1-1-2011.

Voorbeeld 2 : De tewerkstelling is ongewijzigd gebleven sinds 1-3-2010 en blijft ongewijzigd tot een datum die later valt dan de einddatum van het kwartaal.

De gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds de aangifte voor het 1ste kwartaal 2011. Op 16-5-2011 treedt er een wijziging in deze gegevens op.

De gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector veran -deren voor de eerste keer op 16-5-2011. De lijn van deze gegevens moet dus op 15-5 worden afgesloten en er moet een nieuwe aangemaakt worden die op 16-5 aanvangt.

Deze wijziging heeft geen enkele weerslag op de tewerkstellingslijn.

Voorbeeld 3 : De tewerkstelling is ongewijzigd gebleven sinds 1-3-2010. De overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever wordt beëindigd op 31-5-2011.

De gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven sinds de aangifte voor het 1ste kwartaal 2011.

Daar de arbeidsrelatie tussen de werknemer en zijn werkgever op 31-5-2011 verbroken wordt, wordt de tewerkstelling definitief beëindigd op deze dag. De lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector die ervan afhankelijk is, moet dus op dezelfde dag afgesloten worden.