Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toepassingsgebied werknemers.

Komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van de regeling van de sociale inschakelingseconomie met toekenning van een forfaitaire doelgroepvermindering en een loonsubsidie:

a. In dienst genomen werknemers (= nieuwe aanwervingen), die op de dag van indiensttreding

  • uitkeringsgerechtigde volledige werkloze, gerechtigde op maatschappelijke integratie (leefloners), of rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp zijn

EN

  • niet in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs.

b. In dienst gehouden werknemers (= verder zetten van de tewerkstelling) die niet in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs na afloop van een periode van tewerkstelling :

  • in een doorstromingsprogramma;
  • in toepassing van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8-7-1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  • als gesubsidieerde contractueel;
    • voor zover de gesubsidieerde contractueel niet tewerkgesteld was in het kader van een contingentovereenkomst bij een bestuur van het Vlaamse Gewest vóór 1-4-2015;
  • in een erkende arbeidspost (dienstenbaan).