Toepassingsgebied werknemers.

Komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van de regeling van de sociale inschakelingseconomie met toekenning van een forfaitaire doelgroepvermindering en een loonsubsidie:

a. In dienst genomen werknemers (= nieuwe aanwervingen), die op de dag van indiensttreding

  • uitkeringsgerechtigde volledige werkloze, gerechtigde op maatschappelijke integratie (leefloners), of rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp zijn

EN

  • niet in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs.

b. In dienst gehouden werknemers (= verder zetten van de tewerkstelling) die niet in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs na afloop van een periode van tewerkstelling :

  • in een doorstromingsprogramma;
  • in toepassing van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8-7-1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  • als gesubsidieerde contractueel;
    • voor zover de gesubsidieerde contractueel niet tewerkgesteld was in het kader van een contingentovereenkomst bij een bestuur van het Vlaamse Gewest vóór 1-4-2015;
  • in een erkende arbeidspost (dienstenbaan).