Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers - Wallonië (zonder de Duitstalige Gemeenschap)

Vanaf 1 juli 2017 introduceert Wallonië een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in het Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap). Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Het decreet van 21 december 2022 voert vanaf 1 juli 2023 een bijkomende voorwaarde in voor werknemers jonger dan 60 jaar.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

Betrokken werknemers

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.942,47 EUR komen in aanmerking. Dit plafond wordt aangepast bij de aanpassing van de loonplafonds van de werkbonus, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, met ingang van dat kwartaal:
  • vanaf het 1ste kwartaal 2024 is het plafond gelijk aan 16.995,81 EUR.
 • werknemers < 60 jaar
  • de werknemer is de dag vóór zijn indiensttreding een niet-werkend werkzoekende (controle door de FOREM)
  • op het moment van indienstname is de werknemer >= 55 jaar en < 60 jaar (leeftijd op de laatste dag van het kwartaal)
 • werknemers >= 60 jaar
  • de werknemer moet op de laatste dag van het kwartaal >= 60 jaar zijn (geen voorwaarde van indiensttreding)
  • de vermindering stopt de 1ste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (momenteel 65 jaar)

Overgangsmaatregelen

De vóór 1 juli 2023 geldende bepalingen blijven van toepassing op elke rechtspositie die vóór 1 juli 2023 recht geeft op de doelgroepvermindering, voor de duur van de ononderbroken tewerkstelling van de werknemer bij dezelfde werkgever.

Dit wil ook zeggen dat de werknemer die 54 jaar is op 30 juni 2023 (< 55 jaar), pas vanaf 60 jaar het recht op de doelgroepvermindering ouderen opent bij de werkgever waar hij reeds in dienst was vóór 1 juli 2023.

Uitsluitingen

Werknemers die het volledige kwartaal geen effectieve prestaties leveren, zijn uitgesloten, behalve in het geval van:

 • wettelijke volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals
  • de schorsingen bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en ongeval, ...)
  • bij volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet
  • bij volledige onderbreking in het kader van een thematische verlof
 • vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging zoals bedoeld bij artikel 37 van diezelfde wet.

De werkgever duidt in het DmfA-blok 'tewerkstelling inlichtingen' in de zone 'vrijstelling prestaties' aan wat de situatie van de werknemer is.

Bedrag van de vermindering

In dienst vanaf 1 juli 2023

 • de werknemer van >= 55 jaar en < 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • de werknemer van >= 58 jaar en < 65 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • de werknemer van >= 65 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

In dienst op 30 juni 2023 (overgangsbepaling)

 • De oudere werknemer van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van de verminderingen voor oudere werknemers - Waals Gewest

Vanaf 3/2017 worden de regionale doelgroepverminderingen voor oudere werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (maar niet in de Duitstalige Gemeenschap) of die er van afhangen aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen.

Vanaf 3/2023, gezien de systeemwijziging ingevoerd door het Waalse Gewest, 2 nieuwe codes zijn toegevoegd en de bestaande code (8320) wordt grebuikt voor overgangsmaatregelen. 

Waals Gewest:

  Werknemers in dienst:

Vanaf 3/2023:

Vermindering Forfait Duur Code Berekeningsbasis Bedrag van de vermindering Datum begin recht Attest geleverd door
Oudere werknemer van 55 tot 57 jaar en die het recht opent op 30 juni 2023  G2 (400€) Alle betrokken kwartalen 8320 / ja / /
Oudere werknemer van 58 tot 61 jaar en die het recht opent op 30 juni 2023 1 G1 (1000€) Alle betrokken kwartalen 8320 / ja / /
Oudere werknemer van minstens 62 jaar
en tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 65 jaar wordt en die het recht opent op 30 juni 2023 1
G8 (1500€) Alle betrokken kwartalen 8320 / ja / /
Oudere werknemer van 55 tot 57 jaar  G2 (400€) Alle betrokken kwartalen 8321 / ja ja = indiensttredingsdatum FOREM
Oudere werknemer van 58 tot 59 jaar 1 G1 (1000€) Alle betrokken kwartalen 8321 / ja ja = indiensttredingsdatum FOREM
Oudere werknemer van 60 tot 64 jaar 1 G1 (1000€) Alle betrokken kwartalen 8322 / ja / /
Oudere werknemer die in het verminderingskwartaal 65 jaar wordt 1 G8 (1500€) Kwartaal waarin hij 65 jaar wordt 8322 / ja / /

  1 Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Vanaf 3/2017 tot 2/2023:

Vermindering Forfait Duur Code Berekeningsbasis Bedrag van de vermindering Datum begin recht Attest geleverd door
Oudere werknemer van 55 tot 57 jaar G2 (400€) Alle betrokken kwartalen 8320 / ja / /
Oudere werknemer van 58 tot 61 jaar1 G1 (1000€) Alle betrokken kwartalen 8320 / ja / /
Oudere werknemer van minstens 62 jaar
en tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 65 jaar wordt1
G8 (1500€) Alle betrokken kwartalen 8320 / ja / /

  1  Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

De verminderingen 8320, 8321 en 8322 zijn enkel mogelijk als de waarden « 0, 7 of 8 » zijn aangegeven in de zone « Vrijstelling prestaties » (00826) in het blok « Tewerkstelling - Inlichtingen » (90313).

Als de DmfA wordt ingediend via Web worden de verminderingen automatisch berekend als ze geactiveerd worden.