Personeelsklasse (zeevaart)

Voor zeevarenden is een forfaitaire arbeidsongevallenpremie op basis van een forfaitair loon verschuldigd. De personeelsklasse laat toe de uitgeoefende functie te kennen en de daaraan gekoppelde dagforfait voor de berekening van de arbeidsongevallenpremie.