De bijdrage voor de toekenning en betaling van de vakbondspremie (lokale besturen)

De provinciale en plaatselijke besturen zijn aan de RSZ een jaarlijkse forfaitaire werkgeversbijdrage verschuldigd voor elk personeelslid dat op 31 maart van het referentiejaar tot het personeelsbestand behoort.

Het bedrag van de bijdrage beloopt 46,55 EUR per jaar en per personeelslid. 

Bijkomende informatie DmfA - Formaliteiten vakbondspremiebijdrage

De RSZ verstuurt via de e-box van de werkgever ten laatste in de loop van de maand augustus van het referentiejaar ter informatie een eerste lijst met het aantal personeelsleden die aangegeven werden op 31 maart van hetzelfde jaar en die in aanmerking genomen worden voor de berekening van de vakbondspremiebijdrage.

De werkgever die vaststelt dat het aantal personeelsleden in de lijst van de RSZ niet correct is wegens de foutieve aangifte van één of meerdere personeelsleden, kan zijn socialezekerheidsaangifte van het eerste kwartaal alsnog corrigeren.

De RSZ zendt in de maand november een tweede lijst aan de werkgever met de definitieve berekening van de vakbondspremiebijdrage.

Na de definitieve berekening van de bijdrage kan het bedrag van de bijdrage niet meer gewijzigd worden.

De verschuldigde vakbondspremiebijdrage wordt geïnd via de maandelijkse factuur van de maand december van het referentiejaar, en moet betaald worden tegen 5 januari van het daaropvolgende jaar.

De vakbondspremiebijdrage wordt vanaf 1/2022 geïnd via de DmfA van het eerste kwartaal van elk jaar.

Deze bijdrage is verschuldigd voor het personeel in dienst op 31 maart van het jaar in kwestie bij een provinciaal of plaatselijk bestuur (werkgeverscategorieën 750, 751, 752 en 753). In het werkgeversrepertorium wordt geregistreerd of de werkgever in kwestie al dan niet behoort tot het toepassingsgebied van de vakbondspremiebijdrage.

De bijdrage wordt aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 850, type bijdrage 0 in het blok 90001 ‘bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn’. Het betreft een forfaitaire bijdrage, die slechts één maal per natuurlijk persoon mag worden aangegeven.

De volgende personeelsleden zijn vrijgesteld van de vakbondspremiebijdrage:

  • de werknemerskengetallen 046, 047, 404, 405, 497, 840, 841, 879, 876 en 877
  • de personeelsleden met de code EC, VA en B in de zone 00053 ‘statuut van de werknemer’ in het blok 90015 ‘tewerkstelling van de werknemerslijn’;
  • de personeelsleden gedetacheerd door een andere werkgever aangegeven met de code ‘2’ in de zone 00893 ‘ter beschikking gesteld personeel’ in blok 90313 ‘tewerkstelling – inlichtingen’;
  • de personeelsleden waarvoor geen code ‘1’ of ‘61’ aangegeven is in de zone 00067 ‘bezoldigingscode’ in het blok 90019 ‘bezoldiging van de tewerkstellingslijn werknemerslijn’.