Aanpassing forfaits gelegenheidsarbeid en met fooien betaalden

(06/10/2022)

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand juli (met fooien betaalden, gelegenheidswerknemers horeca, land- en tuinbouw) en juli en september (zeevissers) wijzigen de forfaitaire daglonen.

De tabel bevat de dagforfaits die gelden vanaf 1 oktober 2022, variërend naargelang de sector, de uitgeoefende functie en de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal.

De forfaitaire bedragen voor de aangestelden toiletten buiten de horeca ondergaan geen wijzigingen ten opzichte van het 3de kwartaal 2022.

Federale openbare gezondheidssectoren - bijkomend verlof in 2022

(03/10/2022)

Deze tussentijdse instructie is enkel van toepassing op de werkgevers die tot de federale gezondheidssectoren van de openbare sector behoren.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is belast met de financiering van een aantal maatregelen voorzien in het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren 2005-2010. Deze maatregelen houden op geen enkele wijze verband met de toekenning en financiering van de bijkomende tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel.

Dit akkoord is van toepassing op de instellingen van de openbare sector die behoren tot de federale gezondheidssectoren:

 • Ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen;
 • ROB/RVT en de dagverzorgingscentra;
 • Diensten voor thuisverpleging;
 • Revalidatiecentra;
 • Wijkgezondheidscentra.

In uitvoering van voormeld sociaal akkoord kunnen de personeelsleden van minstens 52 jaar, die in de federale gezondheidssectoren tewerkgesteld zijn en die niet kunnen genieten van de maatregelen inzake eindeloopbaan van het meerjarenplan voor de gezondheidssector, een aantal bijkomende verlofdagen toegekend krijgen in het kader van de maatregel van bijkomend verlof.

De toekenning van het aantal bijkomende verlofdagen is vastgesteld als volgt:

 • 52 jaar: 5 dagen
 • 53 jaar: 8 dagen
 • 54 jaar: 10 dagen
 • 55 jaar: 13 dagen
 • 56 jaar: 15 dagen
 • 57 jaar: 18 dagen
 • 58 jaar: 20 dagen.

De leeftijd die in beschouwing genomen wordt, is die bereikt op 1 januari van het jaar waarin de bijkomende verlofdagen zijn voorzien.

De financiële middelen die het Fonds Sociale Maribel ter beschikking van de werkgever stelt, moeten aangewend worden voor de aanwerving van bijkomende werknemers of voor de verhoging van de arbeidstijd van werknemers die reeds in dienst zijn bij uw instelling, om een (gedeeltelijke) vervanging toe te laten van de werknemers die het voordeel van het bijkomend verlof toegekend krijgen.

Het bedrag van de financiële tussenkomst is vastgelegd op maximaal € 36.430,84 op jaarbasis per voltijds equivalent doch is beperkt tot de reële loonkost.

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering is dat de werkgever het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren toepast.

Werkgevers aan wie reeds bijkomende arbeidsplaatsen werden toegekend in 2021 of op een vroegere datum, dienen eveneens het formulier in bijlage bij deze tussentijdse instructie in te vullen indien zij verder wensen te genieten van de financiering.

Voor het jaar 2022 zal het Fonds Sociale Maribel de financiële middelen voor de vervangende tewerkstelling verdelen op basis van de gegevens betreffende het totaal aantal bijkomende verlofdagen van de werknemers die het voordeel van de maatregel van bijkomend verlof toegekend krijgen.

De werkgever die onder toepassing van dit sociaal akkoord valt, en de maatregel van bijkomend verlof reeds effectief toepast of de maatregel een eerste keer in het jaar 2021 toepast, en die in aanmerking wenst te komen voor de verdere financiering van de reeds toegekende arbeidsplaatsen of voor de toekenning van (een) bijkomende arbeidsplaats(en), moet het daartoe bestemde antwoordformulier invullen en terug bezorgen per post tegen uiterlijk 10 november 2022 of bij voorkeur per e-mail op volgend adres:

RSZ
AD VII/ Sociale Maribel  
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel    

E-mail: maribel@rsz.fgov.be

Het ingevulde antwoordformulier dient ondertekend te worden door de drie representatieve vakorganisaties.

Indien de werkgever niet reageert binnen de vooropgestelde termijn, gaat het Fonds Sociale Maribel ervan uit dat de werkgever afstand doet van zijn recht op een eventuele tussenkomst tot financiering van  de vervangende tewerkstelling in het kader van het bijkomend verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden voor het jaar 2022.

 

Aanpassing van loonplafonds verminderingen

(30/09/2022)

Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand juli 2022, wijzigen een aantal loonplafonds voor de berekening van bijdrageverminderingen. Dit kan ook een impact hebben op sommige overgangsmaatregelen van de geregionaliseerde verminderingen vanaf 1 oktober 2022.

Het grensbedrag voor de doelgroepvermindering kunstenaars is ook aangepast.

 

Structurele vermindering

Aanpassing van de bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en de zeerlagelonencomponent (S2) en aanpassing van de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering:

Rcategorie 1 = 0,1400 x ( 10.174,88 – S) + 0,4000 x (6.127,64 - S); (algemene categorie)
Rcategorie 2 = 79,00 + 0,2557 x ( 8.547,57 – S) 0,4000 x (6.293,27 - S) + 0,0600 x (W – 14.921,44); (categorie sociale maribel)
Rcategorie 3 met loonmatiging = 0,1400 x ( 11.025,13  S) + 0,4000 x (6.127,64 - S); (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers met loonmatiging)
Rcategorie 3 zonder loonmatiging = 495,00 + 0,1785 x ( 10.467,68  S) + 0,4000 x (6.127,64 - S). (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers zonder loonmatiging)

Doelgroepvermindering oudere werknemers

 • Brussel: 12.061,19 EUR
 • Wallonië: 16.015,53 EUR

Doelgroepvermindering kunstenaars

 • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 5.637,39 EUR

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

 • S0 = 3.391,63 EUR
 • S1 = 4.973,81 EUR

Maatregelen zorgsector - Verhoging jaarlijks kostenplafond vrijwilligers

(30/09/2022)

Een koninklijk besluit van 31 augustus 2022 (BS van 12 september 2022) verhoogt het jaarlijkse kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de zorgsector zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Dit betekent dat wanneer zij als vrijwilliger actief zijn in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 in de gezondheidszorg zoals bedoeld in de wet, voor 2022 het verhoogde jaarbedrag van 3.683,55 EUR op hen van toepassing is.

Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers - vrijgestelde vergoedingen

(30/09/2022)

De vergoedingen voor ‘niet-uitzonderlijke’ prestaties van de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover zij een maximumbedrag per kwartaal niet overschrijden. Door een aanpassing voortvloeiend uit de indexoverschrijding is het maximumbedrag vanaf 1 oktober 2022 gelijk aan 1.239,36 EUR per kwartaal.

 

Maatregelen zorgsector - werknemersbijdragevermindering gepensioneerden

(23/09/2022)

Er wordt momenteel gewerkt aan de invoering van een maatregel die gepensioneerden de mogelijkheid biedt om in de zorgsector te werken zonder persoonlijke bijdragen te betalen.

Om de toekenning van dit voordeel tijdig mogelijk te maken, werden de technische aanpassingen hiertoe reeds voorzien in de DmfA van het derde kwartaal 2022.

Van zodra de wettelijke basis definitief zal zijn, wordt er een nieuwe specifieke mededeling hierover gepubliceerd.

Meer informatie over deze maatregel is terug te vinden in de tussentijdse berichten bij de instructies van het 2de kwartaal 2022 van 29 juli 2022 en van 10 augustus 2022.