Vrijwilligers jaarlijks kostenplafond - coronamaatregel

(14/09/2020)

Bij heel wat activiteiten in de vrijetijdsbesteding of de ondersteunende zorg, worden vrijwiligers ingeschakeld. Zij zijn niet verbonden door een arbeidsovereenkomst en doen dit onbezoldigd.  Het 'onbezoldigd karakter' van het vrijwilligerswerk belet niet dat de kosten die de vrijwilliger voor de organisatie maakt, door de organisatie worden vergoed. De realiteit en de omvang van die kosten moeten niet bewezen worden, voor zover het totaal van de ontvangen kostenvergoedingen niet meer bedraagt dan 34,71 EUR/dag en 1.388,40 EUR/jaar (geïndexeerd).

Voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is het jaarbedrag verhoogd tot 2.549,90 EUR (geïndexeerd). Het dagbedrag blijft ongewijzigd. Het gaat om een aantal categorieën van vrijwilligers in de sport en in de ondersteunende zorg:

 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; wanneer deze categorie vrijwilligers in de sportsector een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen, dan  kunnen zij echter geen aanspraak maken op een verhoogde kostenvergoeding;
 • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
 • het niet-dringend liggend ziekenvervoer (het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt, volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt).

Omdat tijdens de periode van de Covid-19-crisis veel vrijwilligers reeds uitgebreid ingezet werden in ondernemingen (waar toegestaan), verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, is voor heel wat van hen het maximale kostenplafond reeds bereikt. Daarom worden de categoriën van vrijwiliigers die gebruik kunnen maken van het verhoogde jaarlijkse kostenplafond uitgebreid met:

 • de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen (waar toegestaan), verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020.

De verhoging van het jaarlijkse kostenplafond geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (koninklijk besluit van 28 augustus 2020 - BS van 8 september 2020).

De uitsluiting om deze verhoging toe te passen voor vrijwilligers die tijdens de periode waarin ze prestaties inzake vrijwilligerswerk uitvoeren, een sociale zekerheids- of sociale bijstanduitkering ontvangen, geldt dus enkel voor de vrijwilligers van de 1ste categorie (sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever bij sportwedstrijden).

top

Federaal aanvullend pensioen openbare sector - inlichtingen

(04/09/2020)

Bij de bijwerking van het 3de kwartaal 2020, wordt de zone 'taalrol' vanaf het 3de kwartaal 2019 retroactief toegevoegd aan het bestaande blok 'tweede pensioenpijler – inlichtingen'. Het betreft een verplicht gegeven.

top

Tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine - gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw - coronamaatregel

(28/08/2020)

Vanaf 21 augustus 2020 kunnen gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw, ook al zijn ze slechts gebonden door mondelinge dagcontracten, gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht quarantaine. Het gaat dus om de gelegenheidswerknemers tewerkgesteld bij een werkgever onder het PC van de landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145) of uitzendarbeid ((PC 322) voor zover dat de uitzendkracht bij een gebruiker in één van deze sectoren wordt tewerkgesteld.

Het gaat om werknemers waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is wegens overmacht, omdat zij positief getest zijn op het COVID-19 virus zonder arbeidsongeschikt te zijn, maar als gevolg daarvan in verplichte quarantaine moeten en niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen.

Voor deze gelegenheidswerknemers moet een 'dag'Dimona type 'QUA' gebeuren, zonder IN- en OUT-uur door de werkgever die hem zou tewerkstellen. Deze moet eveneens een DmfA indienen onder werknemerskengetal 010 of 022, waarbij de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine met de indicatieve prestatiecode 70 moet worden aangegeven. De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine tellen mee voor de respectievelijke contingenten, die echter tot het einde van het jaar verdubbeld zijn. Green@work zal eveneens aangepast worden.

De uitrol van dit nieuwe type Dimona is voorzien voor vrijdag 28 augustus 2020. Het is mogelijk desgevallend de aangifte retroactief uit te voeren vanaf het begin van de maatregel (21 augustus 2020), zonder laattijdigheid. Men kan ook gebruik maken van het kanaal 'multidimona'.

Om deze gelegenheidswerknemers in tijdelijke werkloosheid overmacht te zetten is een ASR WECH scenario 2 en maandelijks een ASR WECH scenario 5 noodzakelijk. Meer hierover vindt u terug in de FAQ 'tijdelijke werkloosheid corona' op de website van de RVA bij 'specifieke tewerkstellingssituaties'.

top

Dimona en C3.2A kaarten voor de bouwsector - einde coronamaatregel

(22/08/2020)

In gewone omstandigheden is het verplicht om bij Dimona-aangiften voor de bouwsector C3.2A-kaartnummers (in het kader van tijdelijke werkloosheid) in te voeren voor de eerste twee maanden van tewerkstelling. Deze kaarten worden afgeleverd door het Fonds voor de Bouwsector (Constructiv) of door de RVA wanneer de werkgever geen niet-nominatieve kaarten meer ter beschikking heeft.

In het kader van de Coronacrisis werd bij de RVA een tijdelijke vereenvoudigde procedure ingevoerd, waarbij het niet langer nodig was om deze kaarten af te leveren. Aan deze vereenvoudigde procedure komt op 31 augustus 2020 een einde.

Daarom zal de RSZ de controles in Dimona terug aanpassen zodat het invoeren van deze nummers opnieuw verplicht wordt. Vanaf 1 september 2020 zal bij het indienen van een Dimona (ongeacht de datum van indiensttreding) de aangifte dus geweigerd worden wanneer er geen nummer wordt ingevoerd.

top

Pretracing buitenlandse arbeidskrachten - coronamaatregel

(22/08/2020)

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is elke werkgever of gebruiker die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw en in de vleessector tijdelijk beroep doet op een in het buitenland verblijvende of wonende werknemer of zelfstandige, verplicht een aantal gegevens in te zamelen en bij te houden. Een uitzondering hierop zijn de uitvoering voor natuurlijke personen van werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden (zoals bijvoorbeeld installatie of herstelling van een verkoelingssysteem in de private woning).

Als 'gebruiker' wordt verstaan degene die hetzij rechtstreeks hetzij via onderaanneming beroep doet op de diensten van deze werknemers of zelfstandigen.

De gegevens moeten opgenomen zijn in een lijst, die ter beschikking moet worden gehouden van de diensten belast met de strijd tegen de verspreiding van het virus of met het toezicht op de naleving van de opgelegde  dringende maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan.

De geactualiseerde lijst moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de 14de dag na het einde ervan met volgende gegevens over de werknemer of de zelfstandige:

 • identificatiegegevens
  • naam en voornamen
  • geboortedatum
  • INSZ-nummer (rijksregisternummer of bis-nummer)
 • verblijfplaats gedurende de werkzaamheden in België
 • telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd
 • in voorkomend geval, aanduiding van de personen waarmee hij samenwerkt bij zijn werkzaamheden in België.

Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden in het kader van de strijd tegen COVID-19, zoals voor het opsporen en onderzoeken van clusters op hetzelfde adres. Na deze periode moeten ze worden vernietigd.

Als de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige ertoe gehouden is een 'Passenger Locator Form' in te vullen, moet de werkgever of gebruiker bij gebrek aan bewijs dat dit werd ingevuld, erover waken dat nog vóór het begin van de werkzaamheden in België het nodige wordt gedaan.

Contactgegevens en meer informatie over contacttracing vindt u terug op de pagina van Corona virus COVID-19.

Referenties naar de betrokken sectoren zijn opgenomen in het gepubliceerde ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (ministerieel besluit van 22 augustus 2020 - BS van 22 augustus 2020).

top