120 extra vrijwillige overuren - coronamaatregel

(24/06/2020)

Het bijzondere machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020, verhoogt voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 het jaarlijks maximum van 100 vrijwillige overuren naar 220 vrijwillige overuren voor de ‘kritieke sectoren’. Dit wil zeggen dat in de loop van het 2de kwartaal 2020, 120 extra vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden, ongeacht of er reeds vrijwillige overuren van het contingent van 100 gebruikt werden. Meer informatie over vrijwillige overuren in het algemeen en deze extra 120 overuren, vindt u terug op de website van de FOD WASO.

Voor de sociale zekerheid worden deze 120 extra uren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en moeten zij dus ook niet worden aangegeven in de DmfA of DmfAPPL (koninklijk besluit van 5 juni 2020 - BS van 24 juni 2020).

Onder  ‘kritieke sectoren’ wordt verstaan, de bedrijven en instellingen die behoren tot de ‘cruciale sectoren en de essentiële diensten’, zoals opgesomd in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

top

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - kunstenaars en tijdelijke medewerkers evenementen

(24/06/2020)

Het is mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aan te vragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst  (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd. De minister van Werk heeft dit op 8 mei 2020 bevestigd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.

Voor deze tijdelijke medewerkers en kunstenaars moet een Dimona gebeuren door de organisator / werkgever en een DmfA worden ingediend, waarbij de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht corona 'evenementen' eveneens met de indicatieve prestatiecode 77 moet worden aangegeven. Desgevallend kan dit met een retroactieve aangifte. De laattijdigheid zal in deze uitzonderlijke context geen aanleiding geven tot sancties.

Om deze kunstenaars en medewerkers in tijdelijke werkloosheid overmacht corona te zetten is ook nog een ASR scenario 5 noodzakelijk. Meer hierover vindt u terug in de 'FAQ-lijst corona' op de website van de RVA bij specifieke tewerkstellingssituaties (Ik had een formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is. Kan ik tijdelijke werkloosheid vragen voor de dagen waarop ik effectief als loontrekkende zou tewerkgesteld zijn geweest?).

top

Aangifte van kleine statuten (niet-onderworpen stages)

(28/05/2020)

De wet van 21 december 2018 (BS van 17 januari 2019) regelt een veralgemeende verzekerbaarheid voor arbeidsongevallen van niet aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen stagiairs. Dit is in werking getreden op 1 januari 2020 en geldt ook voor de op deze datum lopende opleidings- en stageovereenkomsten. Omdat scholen, hogescholen en universiteiten in het verleden nooit een Dimona hebben gedaan voor hun studenten en omdat het om de opstart van een systeem ging midden in het school- of academiejaar en omdat nog niet iedereen zich voldoende had kunnen organiseren om de aangiftes in te dienen, was er een akkoord om een zekere tolerantie te hanteren tot 30 juni 2020 voor de aangifte van deze stages en dit zowel voor lopende opleidings- en stageovereenkomsten als voor nieuwe.

In overleg met de sector werd overeengekomen om de tolerantieperiode te verlengen tot 31 december 2020. Het gaat dus om de verlenging van de eerder voorziene tolerantieperiode voor:

  • de aangifte van de op 1 januari 2020 reeds lopende opleidings- en stageovereenkomsten door scholen, hogescholen, universiteiten en opleidingsinstellingen voor de stages waarvoor ze zelf aangever zijn, zodat men zich in regel kan stellen tot 31 december 2020 zonder repercussies naar de aangever toe.
  • de aangifte van de vanaf 1 januari 2020 aangevangen nieuwe opleidings- en stageovereenkomsten door scholen, hogescholen, universiteiten en opleidingsinstellingen voor de stages waarvoor ze zelf aangever zijn, zodat men zich in regel kan stellen tot 31 december 2020 zonder repercussies naar de aangever toe.

Het betreft dus enkel de Dimona aangiftes die uitgevoerd moeten worden door de scholen, hogescholen, universiteiten en door de opleidingsinstellingen (= organiserende instanties die in het kader van de wetgeving ‘kleine statuten’ worden aanzien als werkgever m.b.t. de door hen georganiseerde opleidingen tot betaalde arbeid:VDAB, Actiris, FOREm, AVIQ, PHARE,…), niet de Dimona aangiftes die uitgevoerd moeten worden door de stagegevers.

Dit wil ook zeggen dat alle stages in de loop van 2020 tegen het einde van het jaar moeten zijn aangegeven via een verrijkte Dimona-aangifte, dus ook de stages van het school- of academiejaar 2019-2020 die in 2020 plaatsvonden.

top