Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijzondere bijdrage arbeidsongevallen

Betrokken werkgevers

Deze bijzondere bijdrage is verschuldigd door de werkgevers die onder de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen vallen.

Betrokken werknemers

De bijzondere bijdrage is verschuldigd voor de werknemers voor wie de basisbijdrage 'arbeidsongevallen' verschuldigd is.

Bedrag van de bijdrage

Deze bijdrage bedraagt 0,02 % van de brutolonen van de werknemers (verhoogd tot 108 % voor de handarbeiders).

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten moeten worden vervuld. De bijzondere bijdrage is opgenomen in het percentage van de basisbijdragen.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijzondere bijdrage voor arbeidsongevallen

In DMFA is de bijzondere bijdrage voor arbeidsongevallen geïntegreerd in de globale bijdragevoet voor socialezekerheidsbijdragen voor alle betrokken werknemers.

Toch gaat het om een specifieke bijdrage en niet om een gewone verhoging van de bijdragevoet.

Daarom:
• wordt deze bijdrage niet in aanmerking genomen voor de berekening van de loonmatigingsbijdrage,
• wordt deze bijdrage niet in aanmerking genomen voor de bepaling van het plafond voor de verminderingen en voor de berekening van de verminderingen. Dit heeft tot gevolg dat de bijdragevoet voor de verminderingen voor wetenschappelijk onderzoek ongewijzigd blijven.