Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Conversie looncodes DmfAPPL naar DmfA

 

 

 

Type verloning Omschrijving DmfAPPL-code Code DmfAPPL Code DmfA voor niet-statutairen Code DmfA voor statutairen
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Door werkgever ontvangen premies en/of subsidies andere dan sociale Maribel 26 26 n.v.t.
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Saldo van het mobiliteitsbudget uitbetaald in geld en dat overeenstemt met de 3de pijler 29 29 29
Basisloon Geïndexeerd basisloon (zonder wettelijke of buitenwettelijke premies en vergoedingen) 101 1 1
Basisloon Geïndexeerd basisloon dat toegekend wordt aan een naar het buitenland gedetacheerd vastbenoemd personeelslid en dat in aanmerking komt voor het overheidspensioen 110 n.v.t. 67
Basisloon Loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen - geen pensioenbijdragen 120 n.v.t. 66
Vergoedingen bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking Vergoeding bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking - uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractuele personeelsleden) 130 3 n.v.t.
Vergoedingen bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking Vergoeding bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking - niet uitgedrukt in arbeidstijd 131 4 n.v.t.
Vergoedingen bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking Vergoeding bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking - uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor vastbenoemde personeelsleden) 132 n.v.t. 9
Basisloon Activeringsuitkering die de RVA of het OCMW toekent aan een werknemer, aangeworven in het kader van een tewerkstellingsmaatregel 150 1 n.v.t.
Basisloon Deel van het loon (10%) van de in een startbaanovereenkomst tewerkgestelde werknemer dat door de werkgever wordt besteed aan zijn opleiding - art. 33, § 2 van de wet van 24-12-1999 160 42 n.v.t.
Basisloon Loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat volledig afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen - pensioenbijdragen 170 n.v.t. 51
Aangepast loon bij ziekte of ongeval Ziekte of ongeval :  de vergoeding overeenstemmend met 60 % van het gedeelte van het normale loon dat de loongrens die in aanmerking komt voor de berekening van de uitkering van ziekte- en invaliditeitsverzekering niet overschrijdt, voor de periode van 7 dagen volgend op het gewaarborgde weekloon - enkel voor contractuele handarbeiders en contractuele hoofdarbeiders die ten minste een maand anciënniteit hebben en die zich ofwel bevinden in een proeftijd, ofwel werden aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden, ofwel werden aangeworven voor een duidelijk omschreven werk dat niet langer duurt dan drie maanden 212 46 n.v.t.
Aangepast loon bij ziekte of ongeval Ziekte of ongeval : aanvulling voor de 2e, 3e en 4e week arbeidsongeschiktheid - enkel voor contractuele handarbeiders en voor contractuele hoofdarbeiders aangeworven op proef of voor minder dan drie maanden 213 46 n.v.t.
Aangepast loon bij ziekte of ongeval Ziekte of ongeval : andere aanvulling in verband met ongeval of ziekte 215 46 46
Vakantiegeld Enkelvoudig vakantiegeld voor de vakantiedagen die op het einde van het vakantiejaar onmogelijk konden opgenomen worden (art. 67 van KB van 30-3-1967) 311 24 24
Vakantiegeld (Dubbel) vakantiegeld andere dan politiepersoneel 312 24 24
Vakantiegeld Enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding - voor tijdelijken, gesubsidieerde contractuelen, artikel 60-ers en vervangers in de vierdagenweek 313 11 n.v.t.
Vakantiegeld (Dubbel) vakantiegeld uitdiensttreding 314 24 24
Vakantiegeld Enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling - voor tijdelijken, gesubsidieerde contractuelen, artikel 60-ers en vervangers in de vierdagenweek 315 1 61
Vakantiegeld Vakantiegeld - politiepersoneel 316 geen looncode, enkel bijdrage aangeven geen looncode, enkel bijdrage aangeven
Vakantiegeld Enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding - voor contractuele personeelsleden, andere dan tijdelijken, gesubsidieerde contractuelen, artikel 60'ers en vervangers in de vierdagenweek 317 7 7
Vakantiegeld Enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling - voor contractuele personeelsleden, andere dan tijdelijken, gesubsidieerde contractuelen, artikel 60'ers en vervangers in de vierdagenweek 318 12 12
Vakantiegeld Aanvullend vakantiegeld bij activiteitsaanvang of -hervatting (artikel 62bis tot 62quinquies van het KB van 30-3-1967) 319 24 24
Vakantiegeld Vakantiegeld - vrijgesteld 348 24 24
Vakantiegeld Dubbel vakantiegeld uitdiensttreding voor de 3e tot 5e dag van de 4e vakantieweek - vrijgesteld 349 24 24
Vakantiegeld Dubbel vakantiegeld voor de 3e tot de 5e dag van de vierde vakantieweek - vrijgesteld 350 24 24
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Loon voor niet-recupereerbare overuren - vrijgesteld 401 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van cheques binnen de voorwaarden van artikel 19, § 2, 14° van het KB van 28-11-1969, en prijsverminderingen op eigen producten of diensten binnen de voorwaarden van artikel 19, § 2, 19° van het KB van 28-11-1969 403 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Voordelen in natura of in de vorm van cheques - verband met prestaties van het kwartaal - vrijgesteld 404 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Voordelen in natura of in de vorm van cheques - geen verband met prestaties van het kwartaal - vrijgesteld 406 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Bedrag werkgeversaandeel in de maaltijdcheques toegekend binnen de voorwaarden van artikel 19bis, § 2 van het KB van 28-11-1969 408 24 24
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Bedrag werknemersaandeel in de maaltijdcheques toegekend binnen de voorwaarden van artikel 19bis, § 2 van het KB van 28-11-1969 409 niet aangeven, vrijgesteld niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Eindejaarspremie - vrijgesteld 417 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Haard- en standplaatstoelage - vrijgesteld 421 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Diplomavergoeding - vrijgesteld 422 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding kennis 2e taal - vrijgesteld 423 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Toelage hogere functie - vrijgesteld 424 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Andere toelagen en premies - geen verband met prestaties in het kwartaal - vrijgesteld 433 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Andere toelagen en premies - verband met prestaties in het kwartaal - vrijgesteld 434 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding voor nachtprestaties - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen - geen pensioenbijdragen 435 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding voor prestaties tijdens weekend en feestdagen - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen - geen pensioenbijdragen 436 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Wachtvergoeding - vrijgesteld 437 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard De aan de werknemer verschuldigde vergoedingen wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld ontslagvergoeding voor beschermde werknemer) 440 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding voor kledij, huisvesting, reis- en verblijfkosten (bijv. kosten eigen aan de werkgever = terugbetaling van kosten of ter beschikking stellen van werkkledij, uitrusting of vervoer) 441 24 24
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Terugbetaling verplaatsingsonkosten van en naar het werk 442 24 24
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Bedrag toegekend wegens aansluiting bij een vakorganisatie 443 niet aangeven, vrijgesteld niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Supplement toegekend wegens een socialezekerheidsvoordeel voor een andere reden dan een uitkering ingevolge ziekte of ongeval (bijv. aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking, premie hospitalisatieverzekering) 444 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Premie uitgekeerd aan een werknemer in het kader van ofwel halftijds werken vanaf 55 of 50 jaar ofwel een zachte landingsbaan 452 46 46
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding voor ceremoniemeesters, wachters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst, beambten bij het lijkenhuis en het mortuarium - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen - pensioenbijdragen 454 n.v.t. 67
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Rente (gehele of gedeeltelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval 490 46 46
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - personeel van de onderwijsinstellingen Vergoeding voor bijkomende prestaties vrijgesteld op basis van artikel 19, § 2, 9° van het KB van 28-11-1969 (bijv. toezicht in het kleuter- en lager onderwijs, busbegeleiding) 501 niet aangeven, vrijgesteld niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - personeel van de onderwijsinstellingen Vergoeding voor bijkomende prestaties bedoeld bij KB nr. 418 van 16-07-1986 (bijv. toezicht ander dan in het kleuter- en lager onderwijs...) - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 502 n.v.t. niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - personeel van de onderwijsinstellingen Aanvullingen die geen verband houden met bijkomende prestaties (bijv. anciënniteitstoeslag) - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 506 n.v.t. niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel Weddensupplement voor buitengewone prestaties zoals bepaald in de omzendbrief van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin van 03-11-1972 - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 510 n.v.t. 67
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel Weddensupplement voor nachtprestaties (bijvoorbeeld 2,05 EUR/uur op basis van de ministeriële omzendbrief van 17-04-1989) - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 512 n.v.t. 67
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - geneesheren Variabel deel in de verdeling van de pool - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 524 n.v.t. 46
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers Vergoedingen voor uitzonderlijke prestaties die niet in aanmerking komen om te bepalen of de grens van 785,95 EUR werd bereikt (artikel 17quater van het KB van 28-11-1969) 541 niet aangeven, vrijgesteld n.v.t.
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers Vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties die in aanmerking komen om te bepalen of de grens van 785,95 EUR werd bereikt (artikel 17quater van het KB van 28-11-1969) - vrijgesteld 542 21 n.v.t.
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - beroepspersoneel van de hulpverleningszones Premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties van de brandweerlieden (artikelen 25-26 van het KB van 19-4-2014 - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30) 553 n.v.t. niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (oud statuut) Vergoeding voor kosten gemaakt bij de uitoefening van opdrachten van de gerechtelijke politie (bijv.: KB van 22-12-1997) 556 n.v.t. niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - beroepspersoneel van de hulpverleningszones Jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst (Ministeriële Omzendbrief van 21-01-1973, Ministeriële Omzendbrief van 23-01-1975 en KB van 20-06-1994) - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 557 n.v.t. 67
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Nieuw statuut - diverse toelagen en vergoedingen - vrijgesteld 570 niet aangeven, vrijgesteld niet aangeven, vrijgesteld
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (oud statuut) Specifieke toelagen en vergoedingen - vrijgesteld - voor ex-rijkswachters, ex-leden van de gerechtelijke politie en ex-militairen die kiezen voor het oude statuut 591 n.v.t. niet aangeven, vrijgesteld
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Voordeel van alle aard op persoonlijk gebruik bedrijfswagen of op de mobiliteitsvergoeding in ruil voor het inleveren van een bedrijfswagen of op de milieuvriendelijke bedrijfswagen in het kader van het mobiliteitsbudget. 770 10 10
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Winstparticipaties 780 geen looncode, enkel bijdrage aangeven geen looncode, enkel bijdrage aangeven
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 791 geen looncode, enkel bijdrage aangeven geen looncode, enkel bijdrage aangeven
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Rechtstreekse storting van een buitenwettelijk pensioen aan werknemers die uit dienst treden (ingevolge oppensioenstelling) 792 geen looncode, enkel bijdrage aangeven geen looncode, enkel bijdrage aangeven
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen in het kader van een ondernemingsplan 793 geen looncode, enkel bijdrage aangeven geen looncode, enkel bijdrage aangeven
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Loonschijf onder of gelijk aan het drempelbedrag voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen - Antwerpen 794 n.v.t., nieuwe aangiftewijze van Antwerpse 2de pensioenpijler n.v.t.
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is Loonschijf boven het drempelbedrag voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen - Antwerpen 795 n.v.t., nieuwe aangiftewijze van Antwerpse 2de pensioenpijler n.v.t.
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Loon voor niet-recupereerbare overuren - onderworpen 801 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Voordelen in natura of in de vorm van cheques - verband met prestaties van het kwartaal - onderworpen 804 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Voordelen in natura of in de vorm van cheques - geen verband met prestaties van het kwartaal - onderworpen 806 2 62
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Eindejaarspremie - onderworpen 817 2 62
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Haard- en standplaatstoelage - onderworpen 821 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Diplomavergoeding - onderworpen 822 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding kennis 2e taal - onderworpen 823 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Toelage hogere functie - onderworpen 824 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Andere toelagen en premies - geen verband met prestaties van het kwartaal -  onderworpen 833 2 62
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Andere toelagen en premies - verband met prestaties van het kwartaal -   onderworpen 834 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding voor nachtprestaties - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen - geen pensioenbijdragen 835 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding voor prestaties tijdens weekend en feestdagen - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen - geen pensioenbijdragen 836 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Wachtvergoeding  - onderworpen 837 1 61
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Weddesupplement uitgekeerd aan een personeelslid dat gekozen heeft voor de vrijwillige vierdagenweek - overgangsmaatregel (wet van 10/04/1995) 851 5 5
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Weddesupplement uitgekeerd aan een personeelslid dat gekozen heeft voor de vierdagenweek (wet van 19/07/2012) 852 5 65
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Premie uitgekeerd aan het verplegend en verzorgend personeel of het personeel dat hiermee gelijkgesteld is bij arbeidsduurvermindering in het kader van eindeloopbaan (KB van 23-09-2002) 853 1 1
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Vergoeding voor ceremoniemeesters, wachters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst, beambten bij het lijkenhuis en het mortuarium - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen - pensioenbijdragen 854 1 1
Bijkomende vergoedingen van algemene aard Weddensupplementen toegekend met toepassing van de punten 6.2. en 6.3. van het Sociaal Handvest van 28-4-1994 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen - pensioenbijdragen 855 1 1
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - personeel van de onderwijsinstellingen Vergoeding voor bijkomende prestaties bedoeld bij KB nr. 418 van 16-07-1986 (bijv. toezicht ander dan in het kleuter en lager onderwijs...) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 902 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - personeel van de onderwijsinstellingen Aanvullingen die geen verband houden met bijkomende prestaties (bijv. anciënniteitstoeslag) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 906 2 62
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel Weddensupplement voor buitengewone prestaties zoals bepaald in de omzendbrief van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin van 03-11-1972 - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 910 1 1
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel Weddensupplement voor nachtprestaties (bijvoorbeeld 2,05 EUR/uur op basis van de ministeriële omzendbrief van 17-04-1989) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 912 1 1
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel 4, 8 of 12 % hoofdverplegers 914 1 1
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel Weddensupplement voor prestaties tijdens weekend of feestdagen (bijvoorbeeld 1,02 EUR/uur op basis van de omzendbrief RIZIV van 17-07-1992) 916 1 1
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel Attractiviteitspremie - KB van 12-05-2006 en federaal gezondheidsakkoord van de publieke sector van 23-06-2005 917 2 62
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - geneesheren Variabel deel in de verdeling van de pool - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 924 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers Vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties die in aanmerking komen om te bepalen of de grens van 785,95 EUR werd bereikt (artikel 17quater van het KB van 28-11-1969) - onderworpen 942 1 n.v.t.
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - beroepspersoneel van de hulpverleningszones Weddensupplement toegekend aan officieren van de brandweer die deelnemen aan de permanentie van brandweerkorps (omzendbrief van 03-03-1995) 951 2 62
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - beroepspersoneel van de hulpverleningszones Aanvullende vergoeding uren opt-out (artikel 7, §2 van de wet van 19-4-2014) 954 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - beroepspersoneel van de hulpverleningszones Jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst (Ministeriële Omzendbrief van 21-01-1973, Ministeriële Omzendbrief van 23-01-1975 en KB van 20-06-1994) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 957 2 2
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Weddenbijslag voor de uitoefening van een mandaat (art. XI.II.17 van KB van 30-03-2001) 961 1 1
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht (art. XI.III.6 van KB van 30-03-2001) 962 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Diverse toelagen en vergoedingen zoals bepaald in KB van 30-3-2001 - onderworpen 970 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Diverse toelagen en vergoedingen andere dan deze bepaald in KB van 30-3-2001 - onderworpen 971 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) en personeel van de hulpverleningszones Toelage voor de bijzondere rekenplichtige van de politiezone (art. 30 en 32 van de wet van 07-12-1998 en KB van 29-11-2001) en toelage voor de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone (KB van 29-06-2014) 974 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) en personeel van de hulpverleningszones Toelage voor de secretaris van de politiezone (artikel 29 en 32bis van de wet van 07-12-1998) en mandaattoelage voor de commandant van de hulpverleningszone (KB van 10-06-2014) 975 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Competentieontwikkelingstoelage (art. XI.II.22bis van het KB van 30-03-2001) 976 2 2
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (oud statuut) Specifieke toelagen en vergoedingen - onderworpen - voor ex-rijkswachters, ex-leden van de gerechtelijke politie en ex-militairen die kiezen voor het oude statuut 991 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Overgangstoelagen (art. XII.XI van KB van 30-03-2001) 992 1 61
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut) Vormings- en meesterschapstoelage (artikelen 32 en 34 van het KB van 18-3-2003) 993 n.v.t. 1