Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Dimona voor gelegenheidswerknemers

Dimona 'EXT'

Eén van de bijzonderheden van gelegenheidsarbeid in de horeca en de land- en tuinbouw is de berekening van de socialezekerheidsbijdragen. Zij worden berekend op voordelige forfaits en niet op reële lonen, hetgeen een aantal specifieke regels met zich meebrengt. Sommige zijn eigen aan de sector, andere zijn gemeenschappelijk.

In tegenstelling tot de gelegenheidswerknemers in de horeca en de land- en tuinbouw, staat er bij de begrafenisondernemingen geen specifieke berekening op forfaits tegenover. De bijdragen worden berekend op de gewone lonen.

 

Horeca

a) Toepassingsgebied

 • de werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van twee achtereenvolgende dagen bij eenzelfde werkgever en ressorterend onder het Paritair Comité voor de Horeca (PC 302);
 • de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (PC 322), voor een tewerkstelling zoals bedoeld in het vorige punt bij een gebruiker uit de horecasector; let wel, interimkantoren moeten voor gelegenheidswerknemers in de horeca ook het ondernemingsnummer en het Paritair Comité van de gebruiker opgeven zodat deze dagen in mindering kunnen worden gebracht van het contingent gelegenheidswerknemer van de gebruiker

De gelegenheidswerknemers die meer dan twee opeenvolgende dagen tewerkgesteld worden bij dezelfde werkgever, worden gewone werknemers en moeten voor het geheel van de tewerkstelling als 'OTH' worden aangegeven.

Voorbeeld: een werknemer is initieel in de horeca tewerkgesteld met een overeenkomst van 2 dagen (3 en 4 mei) en aangegeven met type werknemer 'EXT' (gelegenheidswerknemer). Als de werkgever hem de daarop volgende dag nog tewerkstelt, moet de werkgever de oorspronkelijke Dimonas 'EXT' annuleren en een nieuwe Dimona-aangifte doen met als type werknemer 'OTH', met als begindatum de eerste dag van tewerkstelling (3 mei) en als einddatum de laatste dag van de tewerkstellingsperiode (5 mei).

 

b) Aangifte

De werknemers moeten aangegeven worden per dag met vermelding van:

 • ofwel begin- en einduur van de prestaties - met een minimumduur van 2 uren (= Dimona-uren);
 • ofwel beginuur van de prestaties (= Dimona-dag)

Als de werknemer met een Dimona-dag wordt aangegeven, moeten de bijdragen berekend worden op een prestatie van 6 uur (zelfs indien de werknemer meer of minder dan 6 uur heeft gewerkt). De keuze tussen Dimona-uren en Dimona-dag heeft dus een impact op het berekenen van de bijdragen. De sociale rechten daarentegen worden berekend op basis van het aantal effectief gepresteerde uren die worden aangegeven op DmfA.

 

 

De wijze van aangifte kan van dag tot dag variëren.

 

 

Als u een werknemer aangeeft via Dimona-uren of -dagen en als u zich vóór het begin van de prestaties realiseert dat u het andere systeem had moeten kiezen, kan de situatie nog rechtgezet worden door onmiddellijk de aangifte te annuleren en een nieuwe aangifte te doen met het andere systeem vóór de aanvang van de prestaties.

 

Als u zich uw vergissing pas realiseert na het begin van de prestaties, kan de Dimona niet meer gewijzigd worden. In de DmfA moet voor de berekening van de bijdragen het functienummer opgenomen worden dat correspondeert met de keuze die gemaakt werd in Dimona. Dit wil zeggen functienummer 94 voor een Dimona-dag en functienummer 95 voor een Dimona-uren. Voor de berekening van de sociale rechten moeten steeds de reële uren worden opgegeven, ongeacht de gekozen wijze van aangifte.

c) Contingent

Via de applicatie 'Horeca@work - 50 days' kan het contingent met de nog beschikbare dagen geraadpleegd worden.

 

 

 

Land- en tuinbouw

a) Toepassingsgebied

 • de handarbeiders tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf (PC 145), met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen: zij mogen niet meer dan 100 dagen per jaar werken bij meerdere werkgevers uit de sector samen;
 • de handarbeiders tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het Paritair Comité voor de Landbouw (PC 144), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever: zij mogen niet meer dan 50 dagen per jaar werken bij meerdere werkgevers uit de sector samen;
  • In een onderneming met als hoofdactiviteit het fokken van melkvee en NACE-code 01.410, betreft het maximaal 100 halve dagen voor het melken, voederen, verzorgen van de dieren en schoonmaken van de stal.
   • een halve dag is een periode van 4 uur tussen middernacht en 12 uur ’s middags of tussen 12 uur ’s middags en middernacht; indien het aantal uren wordt overschreden of bij een overlapping over 2 periodes worden deze als 2 halve dagen geteld
   • meerdere dimona’s zijn mogelijk voor 1 kalenderdag. 
 • de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (PC 322),
  • wat de tuinbouwsector betreft, niet meer dan 65 dagen per jaar werken en 
  • wat de landbouwsector betreft, voor een tewerkstelling op de eigen gronden van de gebruiker niet meer dan 30 dagen per jaar werken.

 

b) Aangifte

Het beginuur van de prestatie en het (verwachte) einduur moet worden meegedeeld.

 

c) Multi-Dimona

De werkgevers (interimkantoren inbegrepen) die gelegenheidswerknemers ('EXT') tewerkstellen in de sector van de Landbouw (PC 144) of Tuinbouw (PC 145) kunnen via de Multi-Dimona nagaan of de gelegenheidswerknemers in het lopende kalenderjaar reeds gewerkt hebben als gelegenheidsarbeider of niet. Dit is geen vervanging van het gelegenheidsformulier, maar een indicatie dat de werknemer reeds beschikt over een gelegenheidsformulier.

 

 

Begrafenisondernemingen

a) Toepassingsgebied

 • de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen (PC 320), tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer
 • het gaat om werknemers die ter gelegenheid van een overlijden, occasioneel in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk:
  • taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/ of bij de koffietafel helpen
  • de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie) wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie)wagen besturen en net houden
  • rouwdrukwerk klaarmaken voor verzending: plooien, in omslagen steken
  • kleine werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, zoals accessoires plaatsen of wegnemen
  • kleine, niet-regelmatige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in en aan gebouwen in functie van bezoeken en ceremonies.
 • uitzendkrachten worden niet beoogd.

 

b) Aangifte Dimona

Het beginuur van de prestatie en het (verwachte) einduur moet worden meegedeeld.

 

c) Aangifte Dmfa

'Voltijdse' werknemers worden enkel met dagen aangegeven. Voor een 'voltijdse' tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt, zal in de DmfA eveneens het statuut 'LP' moeten worden ingevuld zodat uren kunnen worden aangegeven (zoals bij een gewone voltijdse tewerkstelling met een contract van korte duur).

Er is geen contingent, beperkte onderwerping of forfaitair loon.

Op sectoraal niveau is er een algemeen verbindend verklaarde CAO gesloten die onder andere het aantal dagen per jaar dat de gelegenheidswerknemer maximaal bij de werkgever mag presteren, vastlegt, evenals het maximaal aantal uren per jaar.

 

 

 

 

 

Gemeenschappelijke bepalingen

a) Absolute voorwaarde

Een juiste en tijdige aangifte Dimona is noodzakelijk om een bijdrageberekening te doen op voordelige forfaits.

 

b) Aangifte per tewerkstelling per dag

De aangifte moet per tewerkstelling altijd voor slechts één dag gebeuren, wat inhoudt dat de datum IN en datum OUT identiek zijn. Een nieuwe aangifte moet gebeuren voor elke dag dat de gelegenheidswerknemer prestaties verricht.

Uitzondering - prestaties gespreid over twee dagen

Indien de prestaties van de gelegenheidswerknemer gespreid zijn over twee kalenderdagen, is het mogelijk dat de begin- en einddatum verschillen als gevolg van het doorlopen van prestaties na middernacht. In dat geval moeten de 'feitelijke' data en uren meegedeeld worden. Het principe van de eenheid van prestatie die toepasselijk is voor een Dimona OUT bij een klassieke Dimona geldt niet voor het specifieke systeem van Dimona voor gelegenheidswerknemers.

Voorbeeld: een werknemer in de horeca begint te werken op 11 april om 22:00 uur en eindigt zijn dienst op 12 april om 02:00 uur. De werkgever moet de feitelijke gegevens meedelen:

 • datum en uur in dienst: 11 april om 22:00 uur
 • datum en uur uit dienst: 12 april om 02:00 uur.

In de notificatie en het personeelsbestand zijn het deze reële gegevens die opgenomen zijn. Indien de werkgever echter een opzoeking naar actieve werknemers uitvoert, moet hij dit doen op basis van de begindatum (11 april in het voorbeeld). Een opzoeking op basis van de einddatum (12 april in het voorbeeld) geeft geen resultaten.

 

c) Wijziging van het beginuur

 • Als de werknemer zijn prestaties vroeger of later aanvangt dan op het oorspronkelijk meegedeelde beginuur, dan moet het beginuur gewijzigd zijn uiterlijk op het moment dat de werknemer zijn prestaties aanvangt.

 

d) Wijziging van het einduur

 • Wanneer een prestatie vroeger wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, heeft de werkgever tijd tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur om het werkelijke einduur van de prestatie door te geven.
 • Wanneer de prestatie op een later moment wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, beschikt de werkgever over een termijn van 8 uren, volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur, om het correcte (latere) einduur te melden. Indien het oorspronkelijke einduur tussen 20:00 uur en 24:00 uur was voorzien, heeft de werkgever echter tot 8u ’s morgens de tijd om het correcte einduur door te geven.

 

e) Wijziging van dag

 • Als de tewerkstelling plaatsvindt op een vroegere dag dan oorspronkelijk meegedeeld, moet de datum gewijzigd worden.
 • Als de effectieve datum later is dan de oorspronkelijk meegedeelde, dan moet de oorspronkelijke aangifte geannuleerd worden, en moet er een nieuwe gedaan worden met de nieuwe datum.
 • Wanneer een aangifte werd gedaan maar er zijn geen prestaties geleverd, moet de betrokken aangifte uiterlijk om middernacht, van de kalenderdag waarop de aangifte slaat, geannuleerd worden.