Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De verplichtingen van de betalende derde

Voor de socialezekerheidswetgeving is een betalende derde, hij die in naam en voor rekening van de werkgever lonen uitbetaalt waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. In de praktijk betreft het meestal fondsen voor bestaanszekerheid; iedereen kan evenwel de hoedanigheid van betalende derde hebben.

De wet legt aan de betalende derde dezelfde verplichtingen op als aan de gewone werkgever. Dit betekent dat hij voor elk kwartaal waarvoor hij lonen uitbetaalt, bij de RSZ een aangifte moet indienen en de verschuldigde bijdragen moet betalen. Tevens moet iedereen die voor het eerst optreedt als betalende derde, dit aan de RSZ melden, zelfs als hij reeds in eigen naam personeel tewerkstelt.

De betalende derde kan van deze verplichtingen ontheven worden. Daarvoor moet hij de werkgever, per werknemer, alle inlichtingen verstrekken, zodat de werkgever zijn aangifte binnen de wettelijke termijn kan verrichten, rekening houdend met de lonen die de derde uitbetaalde. De derde moet in dat geval de inhoudingen die hij bij de loonbetaling verrichtte, onmiddellijk aan de werkgever doorstorten.

Indien de derde geen gebruik maakt van deze mogelijkheid tot ontheffing, moet hij, onmiddellijk na de uitbetaling, aan de werkgever of aan de verschillende werkgevers het bedrag meedelen van de lonen die hij in hun naam uitbetaalde. In bepaalde gevallen moet de werkgever immers rekening houden met de door een derde betaalde loongedeelten om zijn aangifte op te stellen (bv. om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid te berekenen).

Indien de betaling aan een werknemer betrekking heeft op verschillende werkgevers (bv. een eindejaarspremie betaald aan een werknemer die in de referteperiode bij meerdere werkgevers werkte), deelt de derde aan iedere werkgever het bedrag mee dat hij in zijn naam betaalde.

De compensatiediensten, andere dan de fondsen voor bestaanszekerheid en de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, die werden opgericht in uitvoering van de wetgeving betreffende het toekennen van een aantal feestdagen per jaar om aan zekere werknemers het loon met betrekking tot die dagen uit te betalen, vallen niet onder toepassing van de voorgaande regels. Deze diensten zijn verplicht bij elke betaling de inhoudingen te verrichtten en het bedrag ervan samen met de werkgeversbijdrage, om het kwartaal en binnen de wettelijke termijnen aan de RSZ over te maken. Zij vullen evenwel slechts één enkele aangifte per jaar in, die op het einde van het kwartaal volgend op het verlopen dienstjaar en binnen de voor dat kwartaal geldende termijn bij de RSZ moet toekomen.

Betalende derden in de lokale openbare sector

Een werkgever kan als betalende derde premies betalen aan personeel in dienst van een lokaal bestuur. Het betreft hier geen situatie van detachering.

Deze premies zijn onderworpen aan de basisbijdrage van toepassing bij het lokaal bestuur waarbij de werknemer in dienst is. Bijvoorbeeld, werkgever A betaalt een premie aan personeel van werkgever B. De basisbijdragevoet van werkgever B is van toepassing op premies betaald door werkgever A.

Werkgevers die een dergelijke premie zouden uitbetalen, vragen een nieuw RSZ-nummer aan voor hun hoedanigheid als betalende derde. Hiervoor zijn een aantal nieuwe werkgeverscategorieën gecreëerd, die overeenkomen met de mogelijke basisbijdragevoeten bij de lokale besturen.

Voorbeeld

Een werknemer is in dienst bij een openbaar ziekenhuis (lokale overheid), waar hij wordt aangegeven met werkgeverscategorie 750. De werknemer ontvangt een premie uitbetaald door de provincie.

De provincie moet een tweede stamnummer aanvragen:

  • nummer X in hoedanigheid van werkgever
  • nummer Y in hoedanigheid van betalende derde

De provincie moet de uitbetaalde premie aangeven onder stamnummer Y met werkgeverscategorie 755.

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Betalende derden in de lokale openbare sector

Cat. 3de betaler

Omschrijving

Cat. lokaal
bestuur v/d
begunstigde
755 3de betaler voor lokaal bestuur met vakantieregeling privésector en arbeidsongevallenregeling openbare sector 750
756 3de betaler voor lokaal bestuur met vakantie- en arbeidsongevallen-regeling openbare sector 751
757 3de betaler voor lokaal bestuur vakantie- en arbeidsongevallen-regeling privésector 752
758 3de betaler voor lokaal bestuur met vakantieregeling openbare sector en arbeidsongevallenregeling privésector 753
759 3de betaler voor lokaal bestuur met geneesheren in opleiding 772