Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Personen zonder recente duurzame werkervaring - Vlaanderen

Vlaanderen introduceert vanaf het 4de kwartaal 2023 een nieuwe doelgroepvermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring.

Betrokken werkgevers

 • De vermindering kan verkregen worden voor een tewerkstelling in een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest
 • Zowel de privésector als de openbare sector komt in aanmerking

Betrokken werknemers

 • Op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding moet de werknemer >= 25 jaar en < 58 jaar zijn.
 • Hij moet vòór zijn indienstneming minstens 2 jaar als niet-werkend werkzoekende zijn ingeschreven bij de VDAB. Sommige periodes worden gelijkgesteld, maar vereisen soms bijkomende formaliteiten:
  • de periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
  • de periodes van onderbreking van de inschrijving als niet-werkende werkzoekende van maximaal 3 maanden, bijvoorbeeld door een korte tewerkstelling 
   • en minstens de dag voor indiensttreding ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB
  • de periodes van hechtenis
   • en minstens de dag voor indiensttreding ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB.
 • De VDAB gaat de voorwaarden na en via Ecaro wordt de situatie van de werknemer geattesteerd.
 • Het refertekwartaalloon voor het betrokken kwartaal moet lager zijn dan 10.000,00 EUR (vaste loongrens).

Bedrag van de vermindering

 • Een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR) wordt toegekend voor het kwartaal van indiensttreding en de 3 daarop volgende kwartalen.
 • Kwartalen tijdens welke het refertekwartaalloon overschreden wordt, tellen mee in de telling van de 4 kwartalen.
 • Een tijdelijke tewerkstelling buiten het Vlaams Gewest heeft als gevolg dat de vermindering niet kan worden toegepast maar telt wel mee voor de maximumduur van 4 kwartalen.
 • Bij een hertewerkstelling bij dezelfde werkgever binnen de 4 kwartalen, worden de twee tewerkstellingsperiodes als één tewerkstelling beschouwd. Na de periode van 4 kwartalen moet opnieuw aan alle voorwaarden worden voldaan opdat de werknemer terug in aanmerking komt.

Meer informatie is terug te vinden op volgende webpagina: https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-personen-zonder-recente-duurzame-werkervaring.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Personen zonder recente duurzame werkervaring - Vlaanderen

Vanaf 4/2023, wordt de vermindering van de personen zonder recente duurzame werkervaring aangegeven in blok 90110 "vermindering werknemerslijn" met volgende gegevens:

 

Vermindering Forfait/Bedrag Duur Verminderingscode in DMFA Berekeningbasis in DMFA Bedrag van de vermindering in DMFA Begindatum van het recht Attest afgeleverd door
Personen zonder recente duurzame werkervaring G1 = 1000 € Kwartaal van aanwerving + de 3 volgende kwartalen  6340 Nee Ja Ja (aanwervingsdatum) VDAB