Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Personen met een handicap, personen met een psychosociale beperking of zeer kwetsbare personen en leerlingen

Personen met een handicap, personen met een psychosociale beperking of zeer kwetsbare personen, erkend door de bevoegde Gemeenschap of Gewest worden als gewone werknemers met de gewone bijdragepercentages aangegeven, behalve bij een tewerkstelling in een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf behorende tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven. Op het loon voor de prestaties als doelgroepwerknemer in een een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf is de loonmatiging niet verschuldigd. Een speciaal werknemerskengetal werd hiervoor gecreëerd.

 

Personen met een handicap, personen met een psychosociale beperking of zeer kwetsbare personen die werken in het kader van een leerovereenkomst, omscholingsovereenkomst of beroepsopleiding en niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, zijn, wat de onderwerping betreft:

  • vanaf 1 oktober 2017
    • als zij niet voldoen aan de voorwaarden van leerlingen - alternerend leren, niet meer onderworpen (en er mag voor hen geen aangifte meer gedaan worden).

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA

In DMFA worden personen met een handicap, personen met een psychosociale beperking of zeer kwetsbare personen, erkend door de bevoegde Gemeenschap of Gewest aangegeven in het blok 90012 "Werknemerslijn" :

1° met onderstaande codes indien ze worden tewerkgesteld in een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf dat ressorteert onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (categorie 073, 173, 273 of 473) of vanaf het eerste kwartaal 2023 in een maatwerkbedrijf met werkgeverscategorieën 373 of 673, of in een provinciaal of plaatselijk bestuur (categorie 750, 751, 752 of 753) :

  • 012 type 1 (of 0 voor openbare sector) voor de handarbeiders zonder loonmatiging of leerlingen vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden
  • 025 type 1 voor de handarbeiders zonder loonmatiging, gesubsidieerde contractuelen
  • 027 type 1 (of 0 voor openbare sector) voor de jonge handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden
  • 035 type 1 (of 0 voor openbare sector) voor de jonge leerling handarbeiders tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden
  • 485 type 0 voor de bedienden zonder loonmatiging, gesubsidieerde contractuelen
  • 487 type 0  voor de jonge bedienden  tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden
  • 492 type 0 voor de bedienden zonder loonmatiging of leerlingen vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden

Zij zijn vrijgesteld van de loonmatigingsbijdrage en komen desgevallend in aanmerking voor een verhoogde structurele vermindering.

2° met de gewone werknemerskengetallen als ze tewerkgesteld worden door andere categorieën van werkgevers.