Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Werkgeversbijdragevermindering competitiviteit

In het kader van de versterking van de competitiviteit, voorziet de programmawet van 26 december 2022 een werkgeversbijdragevermindering die overeenkomt met 7,07% van de netto basiswerkgeversbijdragen voor het 1ste en het 2de kwartaal 2023.

Betrokken werkgevers

 • werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
 • autonome overheidsbedrijven zoals bedoeld in art. 1 §4 van de wet van 21 maart 1991 en HR Rail
 • openbare zorginstellingen voor hun activiteiten met volgende NACE-codes:

instellingen en diensten met de NACE-codes:

 • 86101 - algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86102 - geriatrische ziekenhuizen
 • 86103 - gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86104 - psychiatrische ziekenhuizen
 • 86109 - overige hospitalisatiediensten
 • 86210 - huisartspraktijken
 • 86901 - activiteiten medische laboratoria
 • 86903 - ziekenvervoer
 • 86904 - activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
 • 86905 - ambulante revalidatieactiviteiten
 • 86906 - verpleegkundige activiteiten
 • 86909 - overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
 • 87101 - rust- en verzorgingstehuizen
 • 87109 - overige verpleeginstellingen  met huisvesting
 • 87201 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
 • 87202 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
 • 87203 - Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
 • 87204 - Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87205 - Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
 • 87209 - Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87301 - rusthuizen voor ouderen
 • 87302 - Serviceflats voor ouderen
 • 87303 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
 • 87304 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
 • 87309 - Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
 • 87901 - integrale jeugdhulp met huisvesting
 • 87902 - Algemeen welzijnswerk met huisvesting
 • 87909 - Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
 • 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
 • 88102 - Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
 • 88103 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88104 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
 • 88911 - Kinderdagverblijven en crèches
 • 88912 - Kinderopvang door onthaalmoeders
 • 88919 - Overige kinderopvang
 • 88991 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88992 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88993 - Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
 • 88994 - Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
 • 88996 - Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
 • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.     

De vermindering kan niet verkregen worden door werkgevers met een band met een belastingparadijs, hetzij door een participatie in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs, hetzij door betalingen aan een dergelijke onderneming voor een totaalbedrag van minstens 100.000,00 EUR.

Betrokken werknemers

Alle werknemers voor wie basiswerknemersbijdragen worden betaald.

Zijn dus onder andere niet inbegrepen:

 • flexi-job werknemers
 • studenten onder solidariteitsbijdragen

Bedrag van de vermindering

De 7,07 % bijdragevermindering wordt berekend op de netto globale werkgeversbijdragen. Het gaat om de werkgeversbijdragen berekend op alle looncodes waarop de basiswerkgeversbijdragen worden berekend (looncodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 51, 61, 62, 65 en 66) na het in mindering brengen van de toepasselijke werkgeversbijdrageverminderingen met uitzondering van het forfait sociale maribel.

Formaliteiten

De werkgever die een band heeft met een belastingparadijs, geeft dit aan in de aangifte DmfA.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte vermindering competitiviteit

De vermindering in het kader van de competitiviteit wordt in de DmfA aangegeven in een nieuw gegevensblok ‘Werkgeverscompensatie’, rechtstreeks onder het blok ‘Werkgeversaangifte’.

Het nieuwe blok bevat drie zones:

 • ‘Type werkgeverscompensatie’ : hierin wordt waarde ‘01’ ingevuld;
 • ‘Werkgeverscompensatie – afwijking’ (optioneel) : hierin wordt waarde ‘01’ ingevuld  indien er een link is met een belastingparadijs;
 • ‘Bedrag van de compensatie’ (optioneel) : hierin wordt het berekend bedrag van de vermindering ingevuld.

Originele aangiftes via batch: de vermindering zal steeds door de RSZ nagerekend worden en verbeterd via systeemcorrecties waar nodig.  De RSZ doet de berekening ook indien de werkgever in het toepassingsgebied valt en de vermindering in de originele aangifte niet wordt aangegeven.

Originele aangiftes via web: de vermindering wordt automatisch berekend indien de werkgever in het toepassingsgebied valt, behalve indien de link met een fiscaal paradijs wordt aangeduid.

Wijzigende aangiftes:

 • als het blok ‘werkgeverscompensatie’ niet wordt aangegeven blijft de oude toestand in DBDMFA behouden.
 • als het blok ‘werkgeverscompensatie’ wordt aangegeven wordt het bedrag in de wijziging aanvaard; de RSZ zal a posteriori herberekeningen doen waarbij het blok ‘werkgeverscompensatie’ gereserveerd en desgevallend gewijzigd wordt.