Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Jonge werknemers - Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2016 introduceerde Vlaanderen een nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers ter vervanging van de doelgroepvermindering erg laaggeschoolde, laaggeschoolde en middenschoolde jongeren en jonge werknemers - min 19 jaar. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Vlaanderen.

Zij bestond in feite uit 2 afzonderlijke verminderingen:

 • de doelgroepvermindering jonge werknemers – middengeschoolden en laaggeschoolden
 • de doelgroepvermindering jonge werknemers – leerlingen alternerend leren en DBSO-jongeren (deeltijds beroepssecundair onderwijs) met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Vanaf 1 juli 2023 is nog enkel de vermindering voor laaggeschoolden van toepassing.

Betrokken werkgevers

Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector komen voor de doelgroepvermindering in aanmerking, ongeacht het aantal werknemers dat zij tewerkstellen.

Het is niet langer een verplichting om voor het verkrijgen van de doelgroepvermindering 'jonge werknemers - Vlaanderen' te voldoen aan de jongerenverplichting. De verplichting op zich blijft wel bestaan en de jongeren die in Vlaanderen werken, komen in aanmerking als dusdanig. In de andere regio's kan er nog wel een koppeling zijn tussen het verkrijgen van de doelgroepvermindering jongeren en het voldoen aan de jongerenverplichting.

Betrokken werknemers

Vanaf 1 juli 2023 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering leerlingen - alternerende opleidingen' toegepast worden. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Doelgroepvermindering laaggeschoold

 • Voor indienstnames onder arbeidsovereenkomst vanaf 1 juli 2016.
 • Voor jongeren die op het einde van het kwartaal van indienstname jonger zijn dan 25 jaar.
 • Laaggeschoolde jongeren mogen geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs, 2de leerjaar 3de graad, of gelijkwaardig hebben. Een vollediger overzicht  bevindt zich op de website van WSE Vlaanderen. De VDAB attesteert en bepaalt wie in aanmerking komt. Via een elektronische flux geeft de VDAB het studieniveau door aan de RSZ.
 • Om in aanmerking te komen moet de jongere beschikken over een elektronisch dossier (portfolio) bij de VDAB op de laatste dag van het kwartaal van indienstname; indien de jongere hierover niet beschikt voor het kwartaal van indienstname en de daarop volgende kwartalen, wordt het overeenkomstig aantal kwartalen in mindering gebracht (flux VDAB).
 • Het refertekwartaalloon moet lager zijn dan 7.500,00 EUR voor de eerste 4 kwartalen en lager dan 8.100,00 EUR  voor de volgende 4 kwartalen.

Bedrag van de vermindering

Doelgroepvermindering laaggeschoold

 • De laaggeschoolde jongere opent een vermindering G7 (saldo) voor het kwartaal van indienstname en de 7 daarop volgende kwartalen. Het forfait G7 geldt vanaf het 1ste kwartaal 2019 voor nieuwe indiensttredingen en voor de resterende kwartalen van degenen die het recht reeds geopend hadden.
 • Bij een hertewerkstelling binnen de 4 kwartalen na de beëindiging van een vorige tewerkstelling wordt de oorspronkelijke tewerkstelling en de hertewerkstelling beschouwd als één tewerkstelling waarbij de telling van het aantal kwartalen doorloopt.
 • De aansluitende tewerkstelling bij dezelfde werkgever na een tewerkstelling 1bis alternerend leren of alternerende opleiding (met een deeltijdse arbeidsovereenkomst), wordt beschouwd als een nieuwe indienstname.

 

Te vervullen formaliteiten

 • De laaggeschoolde jongere moet een elektronisch dossier (portfolio) bij de VDAB samenstellen.
 • Het aanmaken van een elektronisch dossier bij de VDAB is verplicht ongeacht de domicilie van de jongere.
 • De jongerenverplichting blijft federaal, dus de gegevens moeten verder in de Dmfa ingevuld worden (zoals 'gehandicapt' of van 'buitenlandse afkomst' zoals gedefinieerd in de desbetreffende wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, art. 23). 
 • Het voldoen aan de jongerenverplichting is geen vereiste meer voor de Vlaamse doelgroepvermindering, maar kan wel leiden tot een eventuele sanctionering FOD WASO.
 • Wanneer de werkgever de doelgroepvermindering jongeren vraagt voor de tewerkstelling in een andere regio, moet nog wel voldaan worden aan de jongerenverplichting over heel België (federaal).

Meer info

Bijkomende informatie vindt u op de website van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen#doelgroepverminderingen-voor-jongeren.

 

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van verminderingen voor jonge werknemers - Vlaanderen

 

 Vlaanderen

Vanaf 3/2023 worden de regionale doelgroepverminderingen "Jongeren leerlingen  / alternerende opleiding" (6310) en " Jongeren onder arbeidsovereenkomst met alternerende opleiding  die niet binnen het toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen" (6311) afgeschaft, zonder overgangsmaatregelen.

Vanaf 3/2016 worden de regionale doelgroepverminderingen voor jonge werknemers tewergesteld in een vestigingseenheid in Vlaanderen of die er van afhangen aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:

 

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht 1

 Bedrag van de vermindering

Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid (zone 00052)

Attestatie
afgeleverd door

 


 
               

 In dienst vanaf 1/7/2016

 Jongeren laaggeschoold
 
 
G7 (saldo)
 Kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen  6300  /   ja  ja  ja  VDAB
 Jongeren middengeschoold (uiterlijk op 31 december 2019 bij de werkgever in dienst getreden)
 
 G1 (1000€)   Kwartaal van aanwerving 2 + 7 volgende kwartalen (tot 3/2021 maximum)  6301  /   ja  ja  ja  VDAB
 
 
               

 

 

1  De datum begin recht is de datum van de eerste aanwerving van de jongere bij de werkgever behalve
      - voor de verminderingen 6300 of 6301 : datum van aanwerwing als gewone werknemer als er een tewerkstelling geweest is als jongere in opleiding of alternerend leren
      - voor de verminderingen 6300 of 6301 : datum van de nieuwe aanwerving als er een onderbreking geweest is van het contract gedurende minstens 4 kwartalen vanaf 1/7/2016
     

De tewerkstellingen geleverd bij dezelfde werkgever na de aanwerving in een vestigingseenheid buiten Vlaanderen geven geen recht op de bovenvermelde verminderingen, maar de betrokken kwartalen tellen mee voor de duur van de vermindering.

2 Minder dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving

 

Als de DmfA wordt ingediend via het web, worden de verminderingen  6300, 6301, automatisch berekend als ze worden geactiveerd.