Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen

Vanaf 1 januari 1997 is een bijzondere bijdrage verschuldigd tot financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen. Deze bijdrage is bestemd voor het Globaal Beheer.

Betrokken werkgevers

In principe zijn alle werkgevers die verzekeringsplichtig personeel tewerkstellen, deze bijdrage verschuldigd.

Zijn echter uitgesloten:

 • het Rijk, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;
 • de Gemeenschappen en de Gewesten;
 • de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen, met uitzondering van de openbare kredietinstellingen en de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat betreft hun werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst;
 • de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen, met inbegrip van het universitair onderwijs;
 • de diensten voor school- en beroepsoriëntering en de vrije psycho-medico-sociale centra;
 • de wateringen en de polders;
 • de erkende beschermde werkplaatsen en revalidatiecentra die afhangen van één van de rechtsopvolgers van het Rijksfonds voor sociale reclassering van mindervaliden.

Kunnen ook worden uitgesloten, de werkgevers die:

 • in 1996 gebonden waren door een nieuwe of voortgezette CAO die voorzag in een inspanning van minimaal 0,20% bestemd voor de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie het begeleidingplan van toepassing is;
 • in 1997-1998, in 1999-2000, in 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 en 2009-2010 gebonden waren door een dergelijke CAO;
 • het bedrag dat met deze inspanning overeenstemt vanaf 1997 rechtstreeks gestort hebben aan een VZW die dit bedrag aangewend heeft voor de opleiding, vorming of tewerkstelling van deze categorieën;
 • die dit stelsel verderzetten voor 2011-2012.

De werkgevers die wensen te genieten van deze vrijstelling moeten daartoe een gemotiveerde aanvraag indienen bij de federale Minister van Tewerkstelling en Arbeid, samen met het bewijs dat ze aan de hiervoor vermelde voorwaarden voldoen.

Zij dienen tevens een aanvraag tot vrijstelling te sturen aan de Directie Controle van de RSZ, en daarbij alle nuttig geachte bewijsstukken over te maken.

Bedrag van de bijdrage

De bijdrage is ingesteld vanaf 1 januari 1997 en bedraagt 0,10 % van de brutolonen van de werknemers (tegen 108 % voor de handarbeiders). Zij beïnvloedt de loonmatigingsbijdrage niet.

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen

In DMFA wordt de bijdrage voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen aangegeven per werknemerslijn in blok 90001 “Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn” met werknemerskengetal 859:
- met type 0 voor de werkgevers die ze verschuldig is
- met type 8 voor de werknemers die een vrijstelling gekregen hebben van de Minister
van Werk (de bijdragevoet is dan verlaagd tot 0%).

De berekeningsbasis moet vermeld worden.

Als DMFA wordt ingediend via web wordt deze bijdrage automatisch aangerekend voor de werknemers voor wie ze verschuldigd is.