Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijdrage voor het asbestfonds

Deze bijdrage wordt geïnd voor de financiering van een asbestfonds, opgericht door de Programmawet (I) van 27 december 2006 voor de schadeloosstelling van asbestslachtoffers.

Betrokken werkgevers

Deze bijdrage is verschuldigd door alle werkgevers die personeel tewerkstellen onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers. De werkgevers die aan de solidariteitsbijdrage onderworpen studenten tewerkstellen, worden eveneens beoogd.

Betrokken werknemers

De bijdrage is verschuldigd voor alle werknemers met inbegrip van de studenten voor wie geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, maar enkel de solidariteitsbijdrage.

Bedrag van de bijdrage

Deze bijdrage bedraagt 0,01 % van de brutolonen van de werknemers (aan 108 % voor de arbeiders). Voor de studenten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage, wordt de bijdrage berekend op het loon waarop de solidariteitsbijdrage verschuldigd is (aan 100 % zowel voor arbeiders als bedienden).

Vanaf 2017 wordt de bijdrage van 0,01 % enkel geïnd voor het 1ste en het 2de kwartaal, behalve als anders bepaald door de Koning ten laatste in december van het voorafgaande jaar.

 Voor 2024 wordt de bijdrage geïnd voor het 1ste en het 2de kwartaal.

 

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage voor asbestfonds

Vanaf 2024/1, is de bijdrage bestemd voor het Asbestfonds niet meer geïntegreerd in de basiswerkgeversbijdrage voor alle betrokken werknemers en moet ze in de DmfA worden aangegeven per tewerkstellingslijn in blok 90001 ‘Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn’ met werknemerskengetal bijzondere bijdrage met de bijdragecode 256 type 0.

Deze bijdrage heeft geen invloed op de loonmatigingsbijdrage en niet op het toepasbare plafond voor de berekening van de verminderingen.

Voor studenten, die een solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn, blijft de Asbestfondsbijdrage samengevoegd met de solidariteitsbijdrage voor de kwartalen waarvoor deze verschuldigd is met de werknemerskengetal 840 of 841.