Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De inhouding op het vakantiegeld van de openbare sector - egalisatiebijdrage

Een egalisatiebijdrage of inhouding van 13,07% ten laste van de werknemer is verschuldigd op de vakantiegelden toegekend aan de personeelsleden van de overheidssector in de ruime zin van het woord.

Betrokken werkgevers

De inhouding van 13,07% is verschuldigd door de volgende openbare diensten:

 • het federaal administratief openbaar ambt, de federale openbare instellingen, de regieën, de geïntegreerde politiediensten en het leger;
 • de federale autonome overheidsbedrijven;
 • de Hoven en rechtbanken;
 • de Raad van State, het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof;
 • de provinciale en plaatselijke besturen.

Betrokken werknemers

De inhouding is verschuldigd voor zowel de contractuele als de statutaire ambtenaren.

De inhouding is eveneens verschuldigd op het vakantiegeld van de provinciegouverneurs, de burgemeesters, de schepenen, de voorzitters van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en de bedienaars van de eredienst.

Sommige personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen volgen de regeling van de privésector. Handarbeiders worden aangegeven aan 100%. 

Bedrag van de inhouding

De door de RSZ geïnde bijdrage is vastgesteld op 13,07%. Ze wordt berekend op:

 • het vakantiegeld toegekend aan de bij de RSZ aangegeven contractuele en statutaire personeelsleden;
 • de Copernicuspremie toegekend aan sommige contractuele en statutaire personeelsleden;
 • de herstructureringspremie toegekend aan sommige contractuele en statutaire militairen.

Te vervullen formaliteiten

De inhouding dient aan de RSZ te worden gestort uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin het vakantiegeld werd betaald. Het ingehouden bedrag voor het totaal van de betreffende openbare dienst vermeldt men in DmfA globaal bij de aangifte en niet voor iedere werknemer afzonderlijk.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage vakantiegeld in de openbare sector

In de DMFA wordt de bijdrage verschuldigd op het vakantiegeld van de personeelsleden in de openbare sector, globaal aangegeven per werkgeverscategorie in blok 90002 “Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon” met

- het werknemerskengetal bijdragen 870 voor

 • het vakantiegeld of de Copernicuspremie van de contractuelen in de federale overheidssector en bij de lokale politie
 • de herstructureringspremie van de contractuele militairen
 • het vakantiegeld toegekend door een provinciaal of plaatselijk bestuur aan stagiairs met het oog op een vaste benoeming met de vakantieregeling van de privésector
 • het vakantiegeld toegekend door een provinciaal of plaatselijk bestuur aan contractuelen met de vakantieregeling van de privésector

- het werknemerskengetal bijdragen 875 voor

 • het vakantiegeld toegekend door een provinciaal of lokaal bestuur aan contractuelen met de vakantieregeling van de openbare sector
 • het vakantiegeld toegekend door  de lokale politie of door een provinciaal of  plaatselijk bestuur aan vastbenoemden waarvan het pensioen niet ten laste is van de Staatskas en de Pool der Parastatalen

- het werknemerskengetal bijdragen 817 voor

 • het vakantiegeld of de Copernicuspremie van de statutaire personeelsleden van de federale en regionale besturen
 • de herstructureringspremie van de statutaire militairen
 • het vakantiegeld of de Copernicuspremie van de lokale mandatarissen

 

De berekeningsbasis, die overeenstemt met het totaal aan vakantiegeld dat gestort werd door de werkgever, moet vermeld worden.

Als de DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen verschuldigd voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.