Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Algemeen

Vanaf 1 april 2007 moeten gedetacheerde werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken (en die hetzij gewoonlijk op het grondgebied van een of meerdere andere landen dan België werken, hetzij in een ander land dan België in dienst worden genomen) bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid worden gemeld (programmawet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), artikel 137 en volgende). Kort gezegd gaat het in principe om werknemers die niet aan de Belgische sociale zekerheid zijn onderworpen.

De wetgeving schrijft gelijkaardige verplichtingen voor gedetacheerde zelfstandigen voor. In dit geval moet de melding evenwel worden gedaan bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Deze melding bij de RSZ of het RSVZ vormt de eerste stap van het project met de naam LIMOSA (Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie).

De meldingen voeden, samen met andere gegevens, het kadaster « LIMOSA » dat beoogt een centrale gegevensbron te bieden voor de buitenlandse tewerkstelling in België .

Dit project geeft België de mogelijkheid om

  • een zicht te krijgen op de impact van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers op de Belgische economie,
  • garantie te scheppen voor het vrije verkeer van diensten en werknemers,
  • de gedetacheerde werknemers hun rechten en bescherming te verzekeren,
  • een legale tewerkstelling in België te garanderen, met respect voor de Europese regels,
  • een stevige basis te leggen voor de administratieve vereenvoudiging.