Consumptiecheques - coronamaatregel

Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector en de detailhandel die geconfronteerd werden met een lange periode van lockdown, krijgen de werkgevers de mogelijkheid hun werknemers consumptiecheques te geven vrij van RSZ (en belastingen).

Consumptiecheques kunnen op papieren dragen of in elektronische vorm overhandigd worden.

De elektronische consumptiecheques worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het moment waarop diens consumptiechequerekening wordt gecrediteerd. De consumptiechequerekening is een databank waarop een aantal elektronische consumptiecheques worden opgeslagen en wordt beheerd door een erkende uitgever van consumptiecheques.

Consumptiecheques beantwoorden aan het begrip loon, tenzij ze tegelijkertijd aan al de hieronder vermelde voorwaarden voldoen.

De consumptiecheques verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid, beantwoorden steeds aan het loonbegrip.

 

Collectieve arbeidsovereenkomst

De toekenning van de consumptiecheques moet vervat zijn in een cao, gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat ze door zo'n overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst. In dat geval mag het bedrag van de consumptiecheques niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming.

Voor de openbare sector moet de toekenning van de consumptiecheques het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderhandeling in het daarvoor bevoegde onderhandelingscomité.

 

Bepalingen in de overeenkomst

De cao, individuele overeenkomst of reglementaire handeling bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheques, met een maximum van 10,00 EUR per consumptiecheque.

 

Op naam van de werknemer, besteding en geldigheidsduur

De consumptiecheques zijn op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde is vervuld, indien de toekenning ervan en het totale bedrag aan consumptiecheques voorkomen op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten. Zij kunnen slechts besteed worden:

  • in horecagelegenheden
  • in kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 15/1, § 1, van het Wetboek van vennootschappen [artikel 1:25, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] (microvennootschappen)
  • in de inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid of
  • in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

Op de papieren cheques staat duidelijk vermeld dat ze geldig zijn uiterlijk tot 7 juni 2021, tezamen met de uitreikingsdatum, en dat ze slechts mogen besteed worden in de eerder genoemde inrichtingen, verenigingen en gelegenheden.

Al de consumptiecheques die niet op deze wijze zijn toegekend, zijn loon.

Verlengingen

  • De geldigheidsduur van zowel de papieren als de elektronische consumptiecheque werd verlengd tot en met 31 december 2021.
  • Consumptiecheques in sectoren die beslist hebben over de toekenning ervan na een financieringsbeslissing van de subsidiërende federale overheid of gefedereerde entiteit in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020, mogen toegekend worden tot en met 30 juni 2021. Het gaat om de eenmalige solidariteitspremie volgens het systeem van de consumptiecheque voor het personeel van de federale gezondheidssectoren.

 

Omruil in geld

De cheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld.

 

Bedrag

Het totale bedrag van de consumptiecheques die de werkgever toekent, mag niet groter zijn dan 300,00 EUR per werknemer.

 

Controle voor gebruik

Vóór het gebruik van de elektronische consumptiecheques kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de toegekende consumptiecheques die nog niet werden gebruikt.

 

Keuze voor elektronische consumptiecheques

De keuze voor consumptiecheques in een elektronische vorm wordt geregeld via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Kan een dergelijke overeenkomst niet gesloten worden, dan wordt de keuze voor elektronische consumptiecheques geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst. Voor de openbare sector moet de toekenning van de consumptiecheque het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderhandeling in het daarvoor bevoegde onderhandelingscomité.

 

Erkende uitgever

De consumptiecheques in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking worden gesteld door een uitgever gezamenlijk erkend door de Minister bevoegd voor Sociale zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische zaken.

De elektronische consumptiecheques die uitgegeven werden door een uitgever wiens erkenning ingetrokken of vervallen is, blijven geldig tot de vervaldag van hun geldigheidsduur. 

 

In geval van diefstal of verlies van kaart

Het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal- of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst.

In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien de werkgever zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques toekent. Als de werkgever enkel elektronische consumptiecheques toekent, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5,00 EUR.

 

Openbare sector

Werkgevers uit de openbare sector kunnen voor hun ambtenaren (zowel voor contractuele als statutaire ambtenaren), onder dezelfde voorwaarden als werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités, in gelijkaardige toekenningsomstandigheden gebruik maken van consumptiecheques vrij van socialezekerheidsbijdragen.